ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی طحان نظیف، (1398). تاثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، 543-565. magiran.com/p1949166
Hadi Tahan Nazif, (2019). -The Effect of Formation of Governmental Structures in the Islamic Political Systematization, , 19(48), 543-565. magiran.com/p1949166
هادی طحان نظیف، تاثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1398؛ 19(48): 543-565. magiran.com/p1949166
Hadi Tahan Nazif, -The Effect of Formation of Governmental Structures in the Islamic Political Systematization, , 2019; 19(48): 543-565. magiran.com/p1949166
هادی طحان نظیف، "تاثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19، شماره 48 (1398): 543-565. magiran.com/p1949166
Hadi Tahan Nazif, "-The Effect of Formation of Governmental Structures in the Islamic Political Systematization", 19, no.48 (2019): 543-565. magiran.com/p1949166
هادی طحان نظیف، (1398). 'تاثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، صص.543-565. magiran.com/p1949166
Hadi Tahan Nazif, (2019). '-The Effect of Formation of Governmental Structures in the Islamic Political Systematization', , 19(48), pp.543-565. magiran.com/p1949166
هادی طحان نظیف. "تاثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19 ،48 ، 1398، 543-565. magiran.com/p1949166
Hadi Tahan Nazif. "-The Effect of Formation of Governmental Structures in the Islamic Political Systematization", , 19, 48, 2019, 543-565. magiran.com/p1949166
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال