ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی، نجمه احمدآبادی آرانی، علی عبدالله یار ، (1398). دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 1-19. magiran.com/p1949357
Mehdi sobhaninejad, Hassan Najafi, Najmeh Ahmadabadi Arani, Ali Abdolahyar , (2019). The Implications of the Multicultural Curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the Reforming and Redesign of Elementary School Curriculum in Iran, Curriculum Planning, 16(60), 1-19. magiran.com/p1949357
مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی، نجمه احمدآبادی آرانی، علی عبدالله یار ، دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 1-19. magiran.com/p1949357
Mehdi sobhaninejad, Hassan Najafi, Najmeh Ahmadabadi Arani, Ali Abdolahyar , The Implications of the Multicultural Curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the Reforming and Redesign of Elementary School Curriculum in Iran, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 1-19. magiran.com/p1949357
مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی، نجمه احمدآبادی آرانی، علی عبدالله یار ، "دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 1-19. magiran.com/p1949357
Mehdi sobhaninejad, Hassan Najafi, Najmeh Ahmadabadi Arani, Ali Abdolahyar , "The Implications of the Multicultural Curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the Reforming and Redesign of Elementary School Curriculum in Iran", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 1-19. magiran.com/p1949357
مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی، نجمه احمدآبادی آرانی، علی عبدالله یار ، (1398). 'دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.1-19. magiran.com/p1949357
Mehdi sobhaninejad, Hassan Najafi, Najmeh Ahmadabadi Arani, Ali Abdolahyar , (2019). 'The Implications of the Multicultural Curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the Reforming and Redesign of Elementary School Curriculum in Iran', Curriculum Planning, 16(60), pp.1-19. magiran.com/p1949357
مهدی سبحانی نژاد؛ حسن نجفی؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ علی عبدالله یار . "دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 1-19. magiran.com/p1949357
Mehdi sobhaninejad; Hassan Najafi; Najmeh Ahmadabadi Arani; Ali Abdolahyar . "The Implications of the Multicultural Curriculum of Michel Foucault and Henry Giroux on the Reforming and Redesign of Elementary School Curriculum in Iran", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 1-19. magiran.com/p1949357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال