ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس پورسلیم ، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، (1398). کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 36-54. magiran.com/p1949359
Abbas Poursalim, Mahboube Arefi, Kourosh Fathi Vajargah, global citizenship education, globalization, curriculum, primary educational level, (2019). Exploring the elements of global citizenship education curriculum in primary school educational system in Iran: a qualitative study, Curriculum Planning, 16(60), 36-54. magiran.com/p1949359
عباس پورسلیم ، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 36-54. magiran.com/p1949359
Abbas Poursalim, Mahboube Arefi, Kourosh Fathi Vajargah, global citizenship education, globalization, curriculum, primary educational level, Exploring the elements of global citizenship education curriculum in primary school educational system in Iran: a qualitative study, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 36-54. magiran.com/p1949359
عباس پورسلیم ، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، "کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 36-54. magiran.com/p1949359
Abbas Poursalim, Mahboube Arefi, Kourosh Fathi Vajargah, global citizenship education, globalization, curriculum, primary educational level, "Exploring the elements of global citizenship education curriculum in primary school educational system in Iran: a qualitative study", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 36-54. magiran.com/p1949359
عباس پورسلیم ، محبوبه عارفی، کورش فتحی واجارگاه، (1398). 'کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.36-54. magiran.com/p1949359
Abbas Poursalim, Mahboube Arefi, Kourosh Fathi Vajargah, global citizenship education, globalization, curriculum, primary educational level, (2019). 'Exploring the elements of global citizenship education curriculum in primary school educational system in Iran: a qualitative study', Curriculum Planning, 16(60), pp.36-54. magiran.com/p1949359
عباس پورسلیم ؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه. "کاوش عناصر برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: یک مطالعه کیفی". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 36-54. magiran.com/p1949359
Abbas Poursalim; Mahboube Arefi; Kourosh Fathi Vajargah; global citizenship education; globalization; curriculum; primary educational level. "Exploring the elements of global citizenship education curriculum in primary school educational system in Iran: a qualitative study", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 36-54. magiran.com/p1949359
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال