ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه سادات وقور کاشانی ، غلام رضا حاجی حسین نژاد، نعمت الله موسی پور، عیسی ابراهیم زاده، (1398). راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 55-76. magiran.com/p1949360
Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani, Gholamreza Haji Hossein Nezhad, Neamatollah Mousapour, Issa Ebrahimzadeh , (2019). How to Promote Professional Competencies of Teachers & Determine their Effectiveness, Curriculum Planning, 16(60), 55-76. magiran.com/p1949360
مهدیه سادات وقور کاشانی ، غلام رضا حاجی حسین نژاد، نعمت الله موسی پور، عیسی ابراهیم زاده، راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 55-76. magiran.com/p1949360
Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani, Gholamreza Haji Hossein Nezhad, Neamatollah Mousapour, Issa Ebrahimzadeh , How to Promote Professional Competencies of Teachers & Determine their Effectiveness, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 55-76. magiran.com/p1949360
مهدیه سادات وقور کاشانی ، غلام رضا حاجی حسین نژاد، نعمت الله موسی پور، عیسی ابراهیم زاده، "راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 55-76. magiran.com/p1949360
Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani, Gholamreza Haji Hossein Nezhad, Neamatollah Mousapour, Issa Ebrahimzadeh , "How to Promote Professional Competencies of Teachers & Determine their Effectiveness", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 55-76. magiran.com/p1949360
مهدیه سادات وقور کاشانی ، غلام رضا حاجی حسین نژاد، نعمت الله موسی پور، عیسی ابراهیم زاده، (1398). 'راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.55-76. magiran.com/p1949360
Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani, Gholamreza Haji Hossein Nezhad, Neamatollah Mousapour, Issa Ebrahimzadeh , (2019). 'How to Promote Professional Competencies of Teachers & Determine their Effectiveness', Curriculum Planning, 16(60), pp.55-76. magiran.com/p1949360
مهدیه سادات وقور کاشانی ؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ عیسی ابراهیم زاده. "راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 55-76. magiran.com/p1949360
Mahdieh Sadat Vaghoor Kashani; Gholamreza Haji Hossein Nezhad; Neamatollah Mousapour; Issa Ebrahimzadeh . "How to Promote Professional Competencies of Teachers & Determine their Effectiveness", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 55-76. magiran.com/p1949360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال