ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ابدی ، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، رضا سجادی، (1398). اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 77-86. magiran.com/p1949361
Fatemeh Abadi, mohammad javadipour, rezvan hakimzadeh, reza sajady , (2019). Validating the basic components of the College student’s curriculum By using structural confirmation analysis, Curriculum Planning, 16(60), 77-86. magiran.com/p1949361
فاطمه ابدی ، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، رضا سجادی، اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 77-86. magiran.com/p1949361
Fatemeh Abadi, mohammad javadipour, rezvan hakimzadeh, reza sajady , Validating the basic components of the College student’s curriculum By using structural confirmation analysis, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 77-86. magiran.com/p1949361
فاطمه ابدی ، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، رضا سجادی، "اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 77-86. magiran.com/p1949361
Fatemeh Abadi, mohammad javadipour, rezvan hakimzadeh, reza sajady , "Validating the basic components of the College student’s curriculum By using structural confirmation analysis", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 77-86. magiran.com/p1949361
فاطمه ابدی ، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، رضا سجادی، (1398). 'اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.77-86. magiran.com/p1949361
Fatemeh Abadi, mohammad javadipour, rezvan hakimzadeh, reza sajady , (2019). 'Validating the basic components of the College student’s curriculum By using structural confirmation analysis', Curriculum Planning, 16(60), pp.77-86. magiran.com/p1949361
فاطمه ابدی ؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ رضا سجادی. "اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 77-86. magiran.com/p1949361
Fatemeh Abadi; mohammad javadipour; rezvan hakimzadeh; reza sajady . "Validating the basic components of the College student’s curriculum By using structural confirmation analysis", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 77-86. magiran.com/p1949361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال