ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه دهقان، محمد علی نادی ، سالار فرامرزی، مژگان عارفی، (1398). چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 87-103. magiran.com/p1949362
Najmeh Dehghan, mohammad ali nadi, salar faramarzi, Mozhgan Arefi , (2019). Conceptual Framework of educational Package compilation of Cognitive and Neuropsychological plays in Children with Dyslexia, Curriculum Planning, 16(60), 87-103. magiran.com/p1949362
نجمه دهقان، محمد علی نادی ، سالار فرامرزی، مژگان عارفی، چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 87-103. magiran.com/p1949362
Najmeh Dehghan, mohammad ali nadi, salar faramarzi, Mozhgan Arefi , Conceptual Framework of educational Package compilation of Cognitive and Neuropsychological plays in Children with Dyslexia, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 87-103. magiran.com/p1949362
نجمه دهقان، محمد علی نادی ، سالار فرامرزی، مژگان عارفی، "چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 87-103. magiran.com/p1949362
Najmeh Dehghan, mohammad ali nadi, salar faramarzi, Mozhgan Arefi , "Conceptual Framework of educational Package compilation of Cognitive and Neuropsychological plays in Children with Dyslexia", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 87-103. magiran.com/p1949362
نجمه دهقان، محمد علی نادی ، سالار فرامرزی، مژگان عارفی، (1398). 'چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.87-103. magiran.com/p1949362
Najmeh Dehghan, mohammad ali nadi, salar faramarzi, Mozhgan Arefi , (2019). 'Conceptual Framework of educational Package compilation of Cognitive and Neuropsychological plays in Children with Dyslexia', Curriculum Planning, 16(60), pp.87-103. magiran.com/p1949362
نجمه دهقان؛ محمد علی نادی ؛ سالار فرامرزی؛ مژگان عارفی. "چارچوب مفهومی تدوین بسته آموزشی بازی های شناختی و عصب روان شناختی کودکان نارساخوان". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 87-103. magiran.com/p1949362
Najmeh Dehghan; mohammad ali nadi; salar faramarzi; Mozhgan Arefi . "Conceptual Framework of educational Package compilation of Cognitive and Neuropsychological plays in Children with Dyslexia", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 87-103. magiran.com/p1949362
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال