ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل رفیع پور، فرهاد کاظمی، محمدرضا فدایی، (1398). بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 104-120. magiran.com/p1949363
Abolfazl Rafiepour, Farhad Kazemi, Mohamadreza Fadaee , (2019). Investigate content knowledge and pedagogy content knowledge of the primary school teachers and its relation with the students’ problem-solving ability at mathematical fractions, Curriculum Planning, 16(60), 104-120. magiran.com/p1949363
ابوالفضل رفیع پور، فرهاد کاظمی، محمدرضا فدایی، بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 104-120. magiran.com/p1949363
Abolfazl Rafiepour, Farhad Kazemi, Mohamadreza Fadaee , Investigate content knowledge and pedagogy content knowledge of the primary school teachers and its relation with the students’ problem-solving ability at mathematical fractions, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 104-120. magiran.com/p1949363
ابوالفضل رفیع پور، فرهاد کاظمی، محمدرضا فدایی، "بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 104-120. magiran.com/p1949363
Abolfazl Rafiepour, Farhad Kazemi, Mohamadreza Fadaee , "Investigate content knowledge and pedagogy content knowledge of the primary school teachers and its relation with the students’ problem-solving ability at mathematical fractions", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 104-120. magiran.com/p1949363
ابوالفضل رفیع پور، فرهاد کاظمی، محمدرضا فدایی، (1398). 'بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.104-120. magiran.com/p1949363
Abolfazl Rafiepour, Farhad Kazemi, Mohamadreza Fadaee , (2019). 'Investigate content knowledge and pedagogy content knowledge of the primary school teachers and its relation with the students’ problem-solving ability at mathematical fractions', Curriculum Planning, 16(60), pp.104-120. magiran.com/p1949363
ابوالفضل رفیع پور؛ فرهاد کاظمی؛ محمدرضا فدایی. "بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 104-120. magiran.com/p1949363
Abolfazl Rafiepour; Farhad Kazemi; Mohamadreza Fadaee . "Investigate content knowledge and pedagogy content knowledge of the primary school teachers and its relation with the students’ problem-solving ability at mathematical fractions", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 104-120. magiran.com/p1949363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال