ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عجمی، خدیجه ابوالمعالی ، (1398). تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 121-132. magiran.com/p1949364
Fatemeh Ajami, Khadijeh Abolmaali , (2019). The Effects of Instruction through Play on English Academic Achievement and Self- assertiveness skill of Language Learners of 8 to 12 years old, Curriculum Planning, 16(60), 121-132. magiran.com/p1949364
فاطمه عجمی، خدیجه ابوالمعالی ، تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 121-132. magiran.com/p1949364
Fatemeh Ajami, Khadijeh Abolmaali , The Effects of Instruction through Play on English Academic Achievement and Self- assertiveness skill of Language Learners of 8 to 12 years old, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 121-132. magiran.com/p1949364
فاطمه عجمی، خدیجه ابوالمعالی ، "تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 121-132. magiran.com/p1949364
Fatemeh Ajami, Khadijeh Abolmaali , "The Effects of Instruction through Play on English Academic Achievement and Self- assertiveness skill of Language Learners of 8 to 12 years old", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 121-132. magiran.com/p1949364
فاطمه عجمی، خدیجه ابوالمعالی ، (1398). 'تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.121-132. magiran.com/p1949364
Fatemeh Ajami, Khadijeh Abolmaali , (2019). 'The Effects of Instruction through Play on English Academic Achievement and Self- assertiveness skill of Language Learners of 8 to 12 years old', Curriculum Planning, 16(60), pp.121-132. magiran.com/p1949364
فاطمه عجمی؛ خدیجه ابوالمعالی . "تاثیر آموزش به روش بازی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی و مهارت ابراز وجود زبان آموزان 8 تا 12 ساله". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 121-132. magiran.com/p1949364
Fatemeh Ajami; Khadijeh Abolmaali . "The Effects of Instruction through Play on English Academic Achievement and Self- assertiveness skill of Language Learners of 8 to 12 years old", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 121-132. magiran.com/p1949364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال