ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا شمسی پاپکیاده، سید محمد شبیری ، (1398). ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 133-144. magiran.com/p1949365
Seyedeh Zahra Shamsi, Seyed Mohammad shobeiri , (2019). Mobile learning in environmental impact assessment training using theory of reasoned action, Curriculum Planning, 16(60), 133-144. magiran.com/p1949365
سیده زهرا شمسی پاپکیاده، سید محمد شبیری ، ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 133-144. magiran.com/p1949365
Seyedeh Zahra Shamsi, Seyed Mohammad shobeiri , Mobile learning in environmental impact assessment training using theory of reasoned action, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 133-144. magiran.com/p1949365
سیده زهرا شمسی پاپکیاده، سید محمد شبیری ، "ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 133-144. magiran.com/p1949365
Seyedeh Zahra Shamsi, Seyed Mohammad shobeiri , "Mobile learning in environmental impact assessment training using theory of reasoned action", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 133-144. magiran.com/p1949365
سیده زهرا شمسی پاپکیاده، سید محمد شبیری ، (1398). 'ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.133-144. magiran.com/p1949365
Seyedeh Zahra Shamsi, Seyed Mohammad shobeiri , (2019). 'Mobile learning in environmental impact assessment training using theory of reasoned action', Curriculum Planning, 16(60), pp.133-144. magiran.com/p1949365
سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری . "ارزیابی تاثیر یادگیری سیار در ارائه آموزش های زیست محیطی با استفاده از مدل تئوری عمل مستدل". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 133-144. magiran.com/p1949365
Seyedeh Zahra Shamsi; Seyed Mohammad shobeiri . "Mobile learning in environmental impact assessment training using theory of reasoned action", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 133-144. magiran.com/p1949365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال