ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعباس رضوی ، مرضیه کلب علی، غلام حسین رحیمی دوست، (1398). مقایسه اثر بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی و بحث گروهی در کلاس درس بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان دختر نوجوان، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 145-158. magiran.com/p1949366
Seyed Abbas Razavi, Marzieh Kalbali, Gholamhosein Rahimidoost , (2019). Comparing The Effect of Discussion Through Social Media and Conventional Group Discussion On Knowledge, Attitude and Health Behavior of Girl Adolescents, Curriculum Planning, 16(60), 145-158. magiran.com/p1949366
سیدعباس رضوی ، مرضیه کلب علی، غلام حسین رحیمی دوست، مقایسه اثر بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی و بحث گروهی در کلاس درس بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان دختر نوجوان. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 145-158. magiran.com/p1949366
Seyed Abbas Razavi, Marzieh Kalbali, Gholamhosein Rahimidoost , Comparing The Effect of Discussion Through Social Media and Conventional Group Discussion On Knowledge, Attitude and Health Behavior of Girl Adolescents, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 145-158. magiran.com/p1949366
سیدعباس رضوی ، مرضیه کلب علی، غلام حسین رحیمی دوست، "مقایسه اثر بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی و بحث گروهی در کلاس درس بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان دختر نوجوان"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 145-158. magiran.com/p1949366
Seyed Abbas Razavi, Marzieh Kalbali, Gholamhosein Rahimidoost , "Comparing The Effect of Discussion Through Social Media and Conventional Group Discussion On Knowledge, Attitude and Health Behavior of Girl Adolescents", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 145-158. magiran.com/p1949366
سیدعباس رضوی ، مرضیه کلب علی، غلام حسین رحیمی دوست، (1398). 'مقایسه اثر بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی و بحث گروهی در کلاس درس بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان دختر نوجوان'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.145-158. magiran.com/p1949366
Seyed Abbas Razavi, Marzieh Kalbali, Gholamhosein Rahimidoost , (2019). 'Comparing The Effect of Discussion Through Social Media and Conventional Group Discussion On Knowledge, Attitude and Health Behavior of Girl Adolescents', Curriculum Planning, 16(60), pp.145-158. magiran.com/p1949366
سیدعباس رضوی ؛ مرضیه کلب علی؛ غلام حسین رحیمی دوست. "مقایسه اثر بحث گروهی از طریق رسانه اجتماعی و بحث گروهی در کلاس درس بر آگاهی، نگرش و رفتار بهداشتی دانش آموزان دختر نوجوان". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 145-158. magiran.com/p1949366
Seyed Abbas Razavi; Marzieh Kalbali; Gholamhosein Rahimidoost . "Comparing The Effect of Discussion Through Social Media and Conventional Group Discussion On Knowledge, Attitude and Health Behavior of Girl Adolescents", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 145-158. magiran.com/p1949366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال