ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حاجی زاد ، محبوبه جعفری رستمی، (1398). تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، 159-172. magiran.com/p1949367
Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami, Mohammad Hajizad, Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami , (2019). The Effect of Research-Based Teaching Method on Critical Thinking of Students of Master Degree in Educational Planning at Azad University of Sari, Curriculum Planning, 16(60), 159-172. magiran.com/p1949367
محمد حاجی زاد ، محبوبه جعفری رستمی، تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 1398؛ 16(60): 159-172. magiran.com/p1949367
Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami, Mohammad Hajizad, Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami , The Effect of Research-Based Teaching Method on Critical Thinking of Students of Master Degree in Educational Planning at Azad University of Sari, Curriculum Planning, 2019; 16(60): 159-172. magiran.com/p1949367
محمد حاجی زاد ، محبوبه جعفری رستمی، "تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری"، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 16، شماره 60 (1398): 159-172. magiran.com/p1949367
Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami, Mohammad Hajizad, Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami , "The Effect of Research-Based Teaching Method on Critical Thinking of Students of Master Degree in Educational Planning at Azad University of Sari", Curriculum Planning 16, no.60 (2019): 159-172. magiran.com/p1949367
محمد حاجی زاد ، محبوبه جعفری رستمی، (1398). 'تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری'، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16(60)، صص.159-172. magiran.com/p1949367
Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami, Mohammad Hajizad, Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami , (2019). 'The Effect of Research-Based Teaching Method on Critical Thinking of Students of Master Degree in Educational Planning at Azad University of Sari', Curriculum Planning, 16(60), pp.159-172. magiran.com/p1949367
محمد حاجی زاد ؛ محبوبه جعفری رستمی. "تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور بر تفکر نقادانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری". فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 16 ،60 ، 1398، 159-172. magiran.com/p1949367
Mohammad Mahbobeh Jafari Rostami; Mohammad Hajizad; Seyedeh Mahbobeh Jafari Rostami . "The Effect of Research-Based Teaching Method on Critical Thinking of Students of Master Degree in Educational Planning at Azad University of Sari", Curriculum Planning, 16, 60, 2019, 159-172. magiran.com/p1949367
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال