ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی نژاد، محسن حسین علی زاده ، مجید اونق، علی محمدیان بهبهانی، (1398). بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 50(106)، 697-712. magiran.com/p1949396
mohammad alinezhad, Mohsen Hosseinalizadeh, majid Ownegh, Ali Mohammadian behbahani , (2019). Investigating the spatial distribution pattern of Nebaka, case study: Sufikam plain, Golestan province, Iran, Physical Geography Research Quarterly, 50(106), 697-712. magiran.com/p1949396
محمد علی نژاد، محسن حسین علی زاده ، مجید اونق، علی محمدیان بهبهانی، بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان). فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1398؛ 50(106): 697-712. magiran.com/p1949396
mohammad alinezhad, Mohsen Hosseinalizadeh, majid Ownegh, Ali Mohammadian behbahani , Investigating the spatial distribution pattern of Nebaka, case study: Sufikam plain, Golestan province, Iran, Physical Geography Research Quarterly, 2019; 50(106): 697-712. magiran.com/p1949396
محمد علی نژاد، محسن حسین علی زاده ، مجید اونق، علی محمدیان بهبهانی، "بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 50، شماره 106 (1398): 697-712. magiran.com/p1949396
mohammad alinezhad, Mohsen Hosseinalizadeh, majid Ownegh, Ali Mohammadian behbahani , "Investigating the spatial distribution pattern of Nebaka, case study: Sufikam plain, Golestan province, Iran", Physical Geography Research Quarterly 50, no.106 (2019): 697-712. magiran.com/p1949396
محمد علی نژاد، محسن حسین علی زاده ، مجید اونق، علی محمدیان بهبهانی، (1398). 'بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 50(106)، صص.697-712. magiran.com/p1949396
mohammad alinezhad, Mohsen Hosseinalizadeh, majid Ownegh, Ali Mohammadian behbahani , (2019). 'Investigating the spatial distribution pattern of Nebaka, case study: Sufikam plain, Golestan province, Iran', Physical Geography Research Quarterly, 50(106), pp.697-712. magiran.com/p1949396
محمد علی نژاد؛ محسن حسین علی زاده ؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی. "بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)". فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 50 ،106 ، 1398، 697-712. magiran.com/p1949396
mohammad alinezhad; Mohsen Hosseinalizadeh; majid Ownegh; Ali Mohammadian behbahani . "Investigating the spatial distribution pattern of Nebaka, case study: Sufikam plain, Golestan province, Iran", Physical Geography Research Quarterly, 50, 106, 2019, 697-712. magiran.com/p1949396
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال