ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره سهرابی، مریم سادات هاشمی پور ، راضیه صادقی، (1398). بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(1)، 1-8. magiran.com/p1949410
Tahereh Sohrabi, Maryam Sadat Hashemipour , Razieh Sadeghi, (2019). Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of Dental Students of Kerman University of Medical Sciences, Journal of Isfahan Dental School, 15(1), 1-8. magiran.com/p1949410
طاهره سهرابی، مریم سادات هاشمی پور ، راضیه صادقی، بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 1398؛ 15(1): 1-8. magiran.com/p1949410
Tahereh Sohrabi, Maryam Sadat Hashemipour , Razieh Sadeghi, Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of Dental Students of Kerman University of Medical Sciences, Journal of Isfahan Dental School, 2019; 15(1): 1-8. magiran.com/p1949410
طاهره سهرابی، مریم سادات هاشمی پور ، راضیه صادقی، "بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 15، شماره 1 (1398): 1-8. magiran.com/p1949410
Tahereh Sohrabi, Maryam Sadat Hashemipour , Razieh Sadeghi, " Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of Dental Students of Kerman University of Medical Sciences", Journal of Isfahan Dental School 15, no.1 (2019): 1-8. magiran.com/p1949410
طاهره سهرابی، مریم سادات هاشمی پور ، راضیه صادقی، (1398). 'بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان'، مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15(1)، صص.1-8. magiran.com/p1949410
Tahereh Sohrabi, Maryam Sadat Hashemipour , Razieh Sadeghi, (2019). ' Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of Dental Students of Kerman University of Medical Sciences', Journal of Isfahan Dental School, 15(1), pp.1-8. magiran.com/p1949410
طاهره سهرابی؛ مریم سادات هاشمی پور ؛ راضیه صادقی. "بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان". مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، 15 ،1 ، 1398، 1-8. magiran.com/p1949410
Tahereh Sohrabi; Maryam Sadat Hashemipour ; Razieh Sadeghi. " Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of Dental Students of Kerman University of Medical Sciences", Journal of Isfahan Dental School, 15, 1, 2019, 1-8. magiran.com/p1949410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال