ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن احمدی، محمد دادگر، (1397). بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال های 1355 تا 1390، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 7(25)، 51-62. magiran.com/p1949436
bahman ahadi , (2018). Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011, Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7(25), 51-62. magiran.com/p1949436
بهمن احمدی، محمد دادگر، بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال های 1355 تا 1390. فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 1397؛ 7(25): 51-62. magiran.com/p1949436
bahman ahadi , Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011, Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 2018; 7(25): 51-62. magiran.com/p1949436
بهمن احمدی، محمد دادگر، "بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال های 1355 تا 1390"، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 7، شماره 25 (1397): 51-62. magiran.com/p1949436
bahman ahadi , "Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011", Haft Hesar Journal of Environmental Studies 7, no.25 (2018): 51-62. magiran.com/p1949436
بهمن احمدی، محمد دادگر، (1397). 'بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال های 1355 تا 1390'، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 7(25)، صص.51-62. magiran.com/p1949436
bahman ahadi , (2018). 'Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011', Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7(25), pp.51-62. magiran.com/p1949436
بهمن احمدی؛ محمد دادگر. "بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در سال های 1355 تا 1390". فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 7 ،25 ، 1397، 51-62. magiran.com/p1949436
bahman ahadi . "Analysis of Changes in Urban System of Fars Province during 1976 to 2011", Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7, 25, 2018, 51-62. magiran.com/p1949436
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال