ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین رفایی سعیدی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، حسین کارشکی، (1398). پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(4)، 986-999. magiran.com/p1949777
Nasrin Refaee Saeedi , Hamidreza Aghamohammadian sharbaf , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Hossein Kareshki , (2019). Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(4), 986-999. magiran.com/p1949777
نسرین رفایی سعیدی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، حسین کارشکی، پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 8(4): 986-999. magiran.com/p1949777
Nasrin Refaee Saeedi , Hamidreza Aghamohammadian sharbaf , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Hossein Kareshki , Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 8(4): 986-999. magiran.com/p1949777
نسرین رفایی سعیدی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، حسین کارشکی، "پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 4 (1398): 986-999. magiran.com/p1949777
Nasrin Refaee Saeedi , Hamidreza Aghamohammadian sharbaf , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Hossein Kareshki , " Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.4 (2019): 986-999. magiran.com/p1949777
نسرین رفایی سعیدی، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، حسین کارشکی، (1398). 'پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(4)، صص.986-999. magiran.com/p1949777
Nasrin Refaee Saeedi , Hamidreza Aghamohammadian sharbaf , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Hossein Kareshki , (2019). ' Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(4), pp.986-999. magiran.com/p1949777
نسرین رفایی سعیدی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ حسین کارشکی. "پیامدهای روان شناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،4 ، 1398، 986-999. magiran.com/p1949777
Nasrin Refaee Saeedi ; Hamidreza Aghamohammadian sharbaf ; Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad; Hossein Kareshki . " Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Systematic review", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 4, 2019, 986-999. magiran.com/p1949777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال