ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن اسمعیل نژاد ، سیدمیثم ابطحی فروشانی، علی اصغر تهرانی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، فرشید مشرف زاده، (1398). اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(4)، 1136-1145. magiran.com/p1949817
Bijan Esmaeilnejad , Meysam Abtahi fouroshani , Ali Asghar Tehrani , Hadi Esmaeili govarchin galeh , Farshid Moshrefzadeh , (2019). Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(4), 1136-1145. magiran.com/p1949817
بیژن اسمعیل نژاد ، سیدمیثم ابطحی فروشانی، علی اصغر تهرانی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، فرشید مشرف زاده، اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 8(4): 1136-1145. magiran.com/p1949817
Bijan Esmaeilnejad , Meysam Abtahi fouroshani , Ali Asghar Tehrani , Hadi Esmaeili govarchin galeh , Farshid Moshrefzadeh , Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 8(4): 1136-1145. magiran.com/p1949817
بیژن اسمعیل نژاد ، سیدمیثم ابطحی فروشانی، علی اصغر تهرانی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، فرشید مشرف زاده، "اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 8، شماره 4 (1398): 1136-1145. magiran.com/p1949817
Bijan Esmaeilnejad , Meysam Abtahi fouroshani , Ali Asghar Tehrani , Hadi Esmaeili govarchin galeh , Farshid Moshrefzadeh , " Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model", Journal of Fasa University of Medical Sciences 8, no.4 (2019): 1136-1145. magiran.com/p1949817
بیژن اسمعیل نژاد ، سیدمیثم ابطحی فروشانی، علی اصغر تهرانی، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، فرشید مشرف زاده، (1398). 'اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8(4)، صص.1136-1145. magiran.com/p1949817
Bijan Esmaeilnejad , Meysam Abtahi fouroshani , Ali Asghar Tehrani , Hadi Esmaeili govarchin galeh , Farshid Moshrefzadeh , (2019). ' Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8(4), pp.1136-1145. magiran.com/p1949817
بیژن اسمعیل نژاد ؛ سیدمیثم ابطحی فروشانی؛ علی اصغر تهرانی؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ فرشید مشرف زاده. "اثرات فاسیولا هپاتیکا در مدل کولیت اولسراتیو ناشی از اسید استیک در رت". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 8 ،4 ، 1398، 1136-1145. magiran.com/p1949817
Bijan Esmaeilnejad ; Meysam Abtahi fouroshani ; Ali Asghar Tehrani ; Hadi Esmaeili govarchin galeh ; Farshid Moshrefzadeh . " Effect of Fasciola hepatica on acetic acid induced ulcerative colitis in rat model", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 8, 4, 2019, 1136-1145. magiran.com/p1949817
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال