ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما حشمتی، سحاب حجازی، یحیی همزه، سیاوش حشمتی، (1398). بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیرکاغذهای مونواتانول آمین و سودا به همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 71(4)، 325-334. magiran.com/p1949881
S. Heshmati, S. Hedjazi, Y. Hamzeh, S. Heshmati, (2019). Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple (Acer velutinum) wood produced by Soda and Monoethanolamine Process with Anthraquinone, Journal of Forest and Wood Products, 71(4), 325-334. magiran.com/p1949881
سیما حشمتی، سحاب حجازی، یحیی همزه، سیاوش حشمتی، بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیرکاغذهای مونواتانول آمین و سودا به همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت. فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 1398؛ 71(4): 325-334. magiran.com/p1949881
S. Heshmati, S. Hedjazi, Y. Hamzeh, S. Heshmati, Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple (Acer velutinum) wood produced by Soda and Monoethanolamine Process with Anthraquinone, Journal of Forest and Wood Products, 2019; 71(4): 325-334. magiran.com/p1949881
سیما حشمتی، سحاب حجازی، یحیی همزه، سیاوش حشمتی، "بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیرکاغذهای مونواتانول آمین و سودا به همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت"، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 71، شماره 4 (1398): 325-334. magiran.com/p1949881
S. Heshmati, S. Hedjazi, Y. Hamzeh, S. Heshmati, "Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple (Acer velutinum) wood produced by Soda and Monoethanolamine Process with Anthraquinone", Journal of Forest and Wood Products 71, no.4 (2019): 325-334. magiran.com/p1949881
سیما حشمتی، سحاب حجازی، یحیی همزه، سیاوش حشمتی، (1398). 'بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیرکاغذهای مونواتانول آمین و سودا به همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت'، فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 71(4)، صص.325-334. magiran.com/p1949881
S. Heshmati, S. Hedjazi, Y. Hamzeh, S. Heshmati, (2019). 'Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple (Acer velutinum) wood produced by Soda and Monoethanolamine Process with Anthraquinone', Journal of Forest and Wood Products, 71(4), pp.325-334. magiran.com/p1949881
سیما حشمتی؛ سحاب حجازی؛ یحیی همزه؛ سیاوش حشمتی. "بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیرکاغذهای مونواتانول آمین و سودا به همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت". فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب، 71 ،4 ، 1398، 325-334. magiran.com/p1949881
S. Heshmati; S. Hedjazi; Y. Hamzeh; S. Heshmati. "Comparative Study of Pulp Characteristics from Maple (Acer velutinum) wood produced by Soda and Monoethanolamine Process with Anthraquinone", Journal of Forest and Wood Products, 71, 4, 2019, 325-334. magiran.com/p1949881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال