ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس احمدی، مصطفی مصطفوی، علی کلانتری حصاری، (1397). مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوری مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول، مجله پزشکی ارومیه، 29(12)، 857-868. magiran.com/p1949947
abbas ahmadi, Mostafa Mostafavi, Ali kalantari hesari, (2019). HISTOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF LICORICE ROOT HYDROALCOHOLIC EXTRACT ON THE STRUCTURE OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN MICE FOLLOWING HYPERANDROGENISM INDUCED BY LETROZOLE, Urmia Medical Journal, 29(12), 857-868. magiran.com/p1949947
عباس احمدی، مصطفی مصطفوی، علی کلانتری حصاری، مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوری مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول. مجله پزشکی ارومیه، 1397؛ 29(12): 857-868. magiran.com/p1949947
abbas ahmadi, Mostafa Mostafavi, Ali kalantari hesari, HISTOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF LICORICE ROOT HYDROALCOHOLIC EXTRACT ON THE STRUCTURE OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN MICE FOLLOWING HYPERANDROGENISM INDUCED BY LETROZOLE, Urmia Medical Journal, 2019; 29(12): 857-868. magiran.com/p1949947
عباس احمدی، مصطفی مصطفوی، علی کلانتری حصاری، "مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوری مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول"، مجله پزشکی ارومیه 29، شماره 12 (1397): 857-868. magiran.com/p1949947
abbas ahmadi, Mostafa Mostafavi, Ali kalantari hesari, "HISTOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF LICORICE ROOT HYDROALCOHOLIC EXTRACT ON THE STRUCTURE OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN MICE FOLLOWING HYPERANDROGENISM INDUCED BY LETROZOLE", Urmia Medical Journal 29, no.12 (2019): 857-868. magiran.com/p1949947
عباس احمدی، مصطفی مصطفوی، علی کلانتری حصاری، (1397). 'مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوری مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول'، مجله پزشکی ارومیه، 29(12)، صص.857-868. magiran.com/p1949947
abbas ahmadi, Mostafa Mostafavi, Ali kalantari hesari, (2019). 'HISTOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF LICORICE ROOT HYDROALCOHOLIC EXTRACT ON THE STRUCTURE OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN MICE FOLLOWING HYPERANDROGENISM INDUCED BY LETROZOLE', Urmia Medical Journal, 29(12), pp.857-868. magiran.com/p1949947
عباس احمدی؛ مصطفی مصطفوی؛ علی کلانتری حصاری. "مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوری مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول". مجله پزشکی ارومیه، 29 ،12 ، 1397، 857-868. magiran.com/p1949947
abbas ahmadi; Mostafa Mostafavi; Ali kalantari hesari. "HISTOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF LICORICE ROOT HYDROALCOHOLIC EXTRACT ON THE STRUCTURE OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN MICE FOLLOWING HYPERANDROGENISM INDUCED BY LETROZOLE", Urmia Medical Journal, 29, 12, 2019, 857-868. magiran.com/p1949947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال