ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزتاللهعباسی، امیر نسیم فر، احد قضاوی، محمد کرمی یار، احمد علی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، مهران نوروزی، ابراهیم صادقی، مسعود خسن وند عموزاده، صیاد قربان پور، (1397). بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه: یک مطالعه مقطعی توصیفی، مجله پزشکی ارومیه، 29(12)، 881-886. magiran.com/p1949949
Ezatollah abbasi, Amir Nasimfar, Ahad Gazzavi, Mohammad Karamiyar, Ahmad Ali Nikibakhsh, Hashem Mahmodzadeh, Mehran Noroozi, Ebrahim Sadeghi, masoud Hasanvanamozadeh, sayad ghorbanpour, (2019). EVALUATION OF ANTIBIOTIC UTILIZATION PATTERN FOR NON-BACTERIAL GASTROENTERITIS IN PATIENTS HOSPITALIZED AT MOTAHARI HOSPITAL: A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY, Urmia Medical Journal, 29(12), 881-886. magiran.com/p1949949
عزتاللهعباسی، امیر نسیم فر، احد قضاوی، محمد کرمی یار، احمد علی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، مهران نوروزی، ابراهیم صادقی، مسعود خسن وند عموزاده، صیاد قربان پور، بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه: یک مطالعه مقطعی توصیفی. مجله پزشکی ارومیه، 1397؛ 29(12): 881-886. magiran.com/p1949949
Ezatollah abbasi, Amir Nasimfar, Ahad Gazzavi, Mohammad Karamiyar, Ahmad Ali Nikibakhsh, Hashem Mahmodzadeh, Mehran Noroozi, Ebrahim Sadeghi, masoud Hasanvanamozadeh, sayad ghorbanpour, EVALUATION OF ANTIBIOTIC UTILIZATION PATTERN FOR NON-BACTERIAL GASTROENTERITIS IN PATIENTS HOSPITALIZED AT MOTAHARI HOSPITAL: A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY, Urmia Medical Journal, 2019; 29(12): 881-886. magiran.com/p1949949
عزتاللهعباسی، امیر نسیم فر، احد قضاوی، محمد کرمی یار، احمد علی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، مهران نوروزی، ابراهیم صادقی، مسعود خسن وند عموزاده، صیاد قربان پور، "بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه: یک مطالعه مقطعی توصیفی"، مجله پزشکی ارومیه 29، شماره 12 (1397): 881-886. magiran.com/p1949949
Ezatollah abbasi, Amir Nasimfar, Ahad Gazzavi, Mohammad Karamiyar, Ahmad Ali Nikibakhsh, Hashem Mahmodzadeh, Mehran Noroozi, Ebrahim Sadeghi, masoud Hasanvanamozadeh, sayad ghorbanpour, "EVALUATION OF ANTIBIOTIC UTILIZATION PATTERN FOR NON-BACTERIAL GASTROENTERITIS IN PATIENTS HOSPITALIZED AT MOTAHARI HOSPITAL: A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY", Urmia Medical Journal 29, no.12 (2019): 881-886. magiran.com/p1949949
عزتاللهعباسی، امیر نسیم فر، احد قضاوی، محمد کرمی یار، احمد علی نیکی بخش، هاشم محمودزاده، مهران نوروزی، ابراهیم صادقی، مسعود خسن وند عموزاده، صیاد قربان پور، (1397). 'بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه: یک مطالعه مقطعی توصیفی'، مجله پزشکی ارومیه، 29(12)، صص.881-886. magiran.com/p1949949
Ezatollah abbasi, Amir Nasimfar, Ahad Gazzavi, Mohammad Karamiyar, Ahmad Ali Nikibakhsh, Hashem Mahmodzadeh, Mehran Noroozi, Ebrahim Sadeghi, masoud Hasanvanamozadeh, sayad ghorbanpour, (2019). 'EVALUATION OF ANTIBIOTIC UTILIZATION PATTERN FOR NON-BACTERIAL GASTROENTERITIS IN PATIENTS HOSPITALIZED AT MOTAHARI HOSPITAL: A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY', Urmia Medical Journal, 29(12), pp.881-886. magiran.com/p1949949
عزتاللهعباسی؛ امیر نسیم فر؛ احد قضاوی؛ محمد کرمی یار؛ احمد علی نیکی بخش؛ هاشم محمودزاده؛ مهران نوروزی؛ ابراهیم صادقی؛ مسعود خسن وند عموزاده؛ صیاد قربان پور. "بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک در گاستروآنتریت های غیر باکتریایی در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری ارومیه: یک مطالعه مقطعی توصیفی". مجله پزشکی ارومیه، 29 ،12 ، 1397، 881-886. magiran.com/p1949949
Ezatollah abbasi; Amir Nasimfar; Ahad Gazzavi; Mohammad Karamiyar; Ahmad Ali Nikibakhsh; Hashem Mahmodzadeh; Mehran Noroozi; Ebrahim Sadeghi; masoud Hasanvanamozadeh; sayad ghorbanpour. "EVALUATION OF ANTIBIOTIC UTILIZATION PATTERN FOR NON-BACTERIAL GASTROENTERITIS IN PATIENTS HOSPITALIZED AT MOTAHARI HOSPITAL: A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY", Urmia Medical Journal, 29, 12, 2019, 881-886. magiran.com/p1949949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال