ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی پورفاطمی، حسین مومنی مهموئی، (1397). بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 13(4)، 332-344. magiran.com/p1950018
Ali Pourfatemi, Hosein Momenimahmouei, (2019). The relationship between perceived educational justice and awareness of the future of career with academic enthusiasm among the students of a University of Medical Sciences, The Journal of Medical Education and Development, 13(4), 332-344. magiran.com/p1950018
علی پورفاطمی، حسین مومنی مهموئی، بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 1397؛ 13(4): 332-344. magiran.com/p1950018
Ali Pourfatemi, Hosein Momenimahmouei, The relationship between perceived educational justice and awareness of the future of career with academic enthusiasm among the students of a University of Medical Sciences, The Journal of Medical Education and Development, 2019; 13(4): 332-344. magiran.com/p1950018
علی پورفاطمی، حسین مومنی مهموئی، "بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی"، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 13، شماره 4 (1397): 332-344. magiran.com/p1950018
Ali Pourfatemi, Hosein Momenimahmouei, "The relationship between perceived educational justice and awareness of the future of career with academic enthusiasm among the students of a University of Medical Sciences", The Journal of Medical Education and Development 13, no.4 (2019): 332-344. magiran.com/p1950018
علی پورفاطمی، حسین مومنی مهموئی، (1397). 'بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی'، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 13(4)، صص.332-344. magiran.com/p1950018
Ali Pourfatemi, Hosein Momenimahmouei, (2019). 'The relationship between perceived educational justice and awareness of the future of career with academic enthusiasm among the students of a University of Medical Sciences', The Journal of Medical Education and Development, 13(4), pp.332-344. magiran.com/p1950018
علی پورفاطمی؛ حسین مومنی مهموئی. "بررسی رابطه ادراک از عدالت آموزشی و آگاهی از آینده شغلی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی". مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 13 ،4 ، 1397، 332-344. magiran.com/p1950018
Ali Pourfatemi; Hosein Momenimahmouei. "The relationship between perceived educational justice and awareness of the future of career with academic enthusiasm among the students of a University of Medical Sciences", The Journal of Medical Education and Development, 13, 4, 2019, 332-344. magiran.com/p1950018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال