ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم آورند، لعیا جمالی راد، هدایت الله امینیان، وحید وزیری، (1397). ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه ذرت، کاه گندم و خرده چوب صنعتی، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(4)، 103-115. magiran.com/p1950255
Maryam Avarand, Laya Jamali Rad , Hedayatollah Aminian, Vahid Vaziri, (2019). Physical and mechanical properties of particleboard made from mixing corn stalk, wheat straw and industrial wood particles, Wood & Forest Science and Technology, 25(4), 103-115. magiran.com/p1950255
مریم آورند، لعیا جمالی راد، هدایت الله امینیان، وحید وزیری، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه ذرت، کاه گندم و خرده چوب صنعتی. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1397؛ 25(4): 103-115. magiran.com/p1950255
Maryam Avarand, Laya Jamali Rad , Hedayatollah Aminian, Vahid Vaziri, Physical and mechanical properties of particleboard made from mixing corn stalk, wheat straw and industrial wood particles, Wood & Forest Science and Technology, 2019; 25(4): 103-115. magiran.com/p1950255
مریم آورند، لعیا جمالی راد، هدایت الله امینیان، وحید وزیری، "ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه ذرت، کاه گندم و خرده چوب صنعتی"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 25، شماره 4 (1397): 103-115. magiran.com/p1950255
Maryam Avarand, Laya Jamali Rad , Hedayatollah Aminian, Vahid Vaziri, "Physical and mechanical properties of particleboard made from mixing corn stalk, wheat straw and industrial wood particles", Wood & Forest Science and Technology 25, no.4 (2019): 103-115. magiran.com/p1950255
مریم آورند، لعیا جمالی راد، هدایت الله امینیان، وحید وزیری، (1397). 'ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه ذرت، کاه گندم و خرده چوب صنعتی'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25(4)، صص.103-115. magiran.com/p1950255
Maryam Avarand, Laya Jamali Rad , Hedayatollah Aminian, Vahid Vaziri, (2019). 'Physical and mechanical properties of particleboard made from mixing corn stalk, wheat straw and industrial wood particles', Wood & Forest Science and Technology, 25(4), pp.103-115. magiran.com/p1950255
مریم آورند؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت الله امینیان؛ وحید وزیری. "ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط ساقه ذرت، کاه گندم و خرده چوب صنعتی". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 25 ،4 ، 1397، 103-115. magiran.com/p1950255
Maryam Avarand; Laya Jamali Rad ; Hedayatollah Aminian; Vahid Vaziri. "Physical and mechanical properties of particleboard made from mixing corn stalk, wheat straw and industrial wood particles", Wood & Forest Science and Technology, 25, 4, 2019, 103-115. magiran.com/p1950255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال