ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا رهنما ، (1398). کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 12(2)، 97-108. magiran.com/p1950261
Rahnama R., Peyghan R., Seyfi Abad Shapouri M.R., Rezaie A., Shahbazian N, (2019). Cloning and expression of viral haemorrhagic septicaemia nucleocapsid (N) gene of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Escherichia coli, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12(2), 97-108. magiran.com/p1950261
رویا رهنما ، کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1398؛ 12(2): 97-108. magiran.com/p1950261
Rahnama R., Peyghan R., Seyfi Abad Shapouri M.R., Rezaie A., Shahbazian N, Cloning and expression of viral haemorrhagic septicaemia nucleocapsid (N) gene of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Escherichia coli, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2019; 12(2): 97-108. magiran.com/p1950261
رویا رهنما ، "کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 12، شماره 2 (1398): 97-108. magiran.com/p1950261
Rahnama R., Peyghan R., Seyfi Abad Shapouri M.R., Rezaie A., Shahbazian N, "Cloning and expression of viral haemorrhagic septicaemia nucleocapsid (N) gene of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Escherichia coli", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 12, no.2 (2019): 97-108. magiran.com/p1950261
رویا رهنما ، (1398). 'کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 12(2)، صص.97-108. magiran.com/p1950261
Rahnama R., Peyghan R., Seyfi Abad Shapouri M.R., Rezaie A., Shahbazian N, (2019). 'Cloning and expression of viral haemorrhagic septicaemia nucleocapsid (N) gene of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Escherichia coli', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12(2), pp.97-108. magiran.com/p1950261
رویا رهنما . "کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 12 ،2 ، 1398، 97-108. magiran.com/p1950261
Rahnama R.; Peyghan R.; Seyfi Abad Shapouri M.R.; Rezaie A.; Shahbazian N. "Cloning and expression of viral haemorrhagic septicaemia nucleocapsid (N) gene of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) in Escherichia coli", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12, 2, 2019, 97-108. magiran.com/p1950261
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال