ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نصر اصفهانی ، مهدی قائمی اصل، علی اصغر زارع کردیانی، (1398). بررسی تاثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 10(1)، 47-64. magiran.com/p1950354
Mohammad Nasr Esfahani , Mehdi Ghaemi, Asl, Ali Asghar Zare Kordiani, (2019). Investigating the Effect of Providing Banking Facilities within the Framework of Islamic Contracts on the Value Added of Economic Sectors: Application of the Bayesian Vector Autoregression Model (BVAR), , 10(1), 47-64. magiran.com/p1950354
محمد نصر اصفهانی ، مهدی قائمی اصل، علی اصغر زارع کردیانی، بررسی تاثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR). نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 1398؛ 10(1): 47-64. magiran.com/p1950354
Mohammad Nasr Esfahani , Mehdi Ghaemi, Asl, Ali Asghar Zare Kordiani, Investigating the Effect of Providing Banking Facilities within the Framework of Islamic Contracts on the Value Added of Economic Sectors: Application of the Bayesian Vector Autoregression Model (BVAR), , 2019; 10(1): 47-64. magiran.com/p1950354
محمد نصر اصفهانی ، مهدی قائمی اصل، علی اصغر زارع کردیانی، "بررسی تاثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)"، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی 10، شماره 1 (1398): 47-64. magiran.com/p1950354
Mohammad Nasr Esfahani , Mehdi Ghaemi, Asl, Ali Asghar Zare Kordiani, "Investigating the Effect of Providing Banking Facilities within the Framework of Islamic Contracts on the Value Added of Economic Sectors: Application of the Bayesian Vector Autoregression Model (BVAR)", 10, no.1 (2019): 47-64. magiran.com/p1950354
محمد نصر اصفهانی ، مهدی قائمی اصل، علی اصغر زارع کردیانی، (1398). 'بررسی تاثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)'، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 10(1)، صص.47-64. magiran.com/p1950354
Mohammad Nasr Esfahani , Mehdi Ghaemi, Asl, Ali Asghar Zare Kordiani, (2019). 'Investigating the Effect of Providing Banking Facilities within the Framework of Islamic Contracts on the Value Added of Economic Sectors: Application of the Bayesian Vector Autoregression Model (BVAR)', , 10(1), pp.47-64. magiran.com/p1950354
محمد نصر اصفهانی ؛ مهدی قائمی اصل؛ علی اصغر زارع کردیانی. "بررسی تاثیر ارائه تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR)". نشریه معرفت اقتصاد اسلامی، 10 ،1 ، 1398، 47-64. magiran.com/p1950354
Mohammad Nasr Esfahani ; Mehdi Ghaemi; Asl; Ali Asghar Zare Kordiani. "Investigating the Effect of Providing Banking Facilities within the Framework of Islamic Contracts on the Value Added of Economic Sectors: Application of the Bayesian Vector Autoregression Model (BVAR)", , 10, 1, 2019, 47-64. magiran.com/p1950354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال