ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد طالعی، معین صفرپور، قاسم جوادی، (1397). ارزیابی پتانسیل تاسیس نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری OWA و TOPSIS (مطالعه موردی: استان قزوین)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 22(4)، 1-27. magiran.com/p1950586
Mohammad Taleai, Moen Safarpour, Ghasem Javadi, (2019). Potential Evaluation for Establishment of Solar Power Plants Using Multi-Criteria Decision Making Methods: OWA and TOPSIS (case study: Qazvin-Iran), Journal of Spatial Planning, 22(4), 1-27. magiran.com/p1950586
محمد طالعی، معین صفرپور، قاسم جوادی، ارزیابی پتانسیل تاسیس نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری OWA و TOPSIS (مطالعه موردی: استان قزوین). فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1397؛ 22(4): 1-27. magiran.com/p1950586
Mohammad Taleai, Moen Safarpour, Ghasem Javadi, Potential Evaluation for Establishment of Solar Power Plants Using Multi-Criteria Decision Making Methods: OWA and TOPSIS (case study: Qazvin-Iran), Journal of Spatial Planning, 2019; 22(4): 1-27. magiran.com/p1950586
محمد طالعی، معین صفرپور، قاسم جوادی، "ارزیابی پتانسیل تاسیس نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری OWA و TOPSIS (مطالعه موردی: استان قزوین)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 22، شماره 4 (1397): 1-27. magiran.com/p1950586
Mohammad Taleai, Moen Safarpour, Ghasem Javadi, "Potential Evaluation for Establishment of Solar Power Plants Using Multi-Criteria Decision Making Methods: OWA and TOPSIS (case study: Qazvin-Iran)", Journal of Spatial Planning 22, no.4 (2019): 1-27. magiran.com/p1950586
محمد طالعی، معین صفرپور، قاسم جوادی، (1397). 'ارزیابی پتانسیل تاسیس نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری OWA و TOPSIS (مطالعه موردی: استان قزوین)'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 22(4)، صص.1-27. magiran.com/p1950586
Mohammad Taleai, Moen Safarpour, Ghasem Javadi, (2019). 'Potential Evaluation for Establishment of Solar Power Plants Using Multi-Criteria Decision Making Methods: OWA and TOPSIS (case study: Qazvin-Iran)', Journal of Spatial Planning, 22(4), pp.1-27. magiran.com/p1950586
محمد طالعی؛ معین صفرپور؛ قاسم جوادی. "ارزیابی پتانسیل تاسیس نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری OWA و TOPSIS (مطالعه موردی: استان قزوین)". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 22 ،4 ، 1397، 1-27. magiran.com/p1950586
Mohammad Taleai; Moen Safarpour; Ghasem Javadi. "Potential Evaluation for Establishment of Solar Power Plants Using Multi-Criteria Decision Making Methods: OWA and TOPSIS (case study: Qazvin-Iran)", Journal of Spatial Planning, 22, 4, 2019, 1-27. magiran.com/p1950586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال