ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، (1397). امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 22(4)، 27-54. magiran.com/p1950587
Issa Masoumi, Nazanin Tabrizi, Mehdi Ramezanzadeh, (2019). Feasibility of Developing Sport Tourism in Ardabil (Case Study: Alvares Ski Resort)ki Resort), Journal of Spatial Planning, 22(4), 27-54. magiran.com/p1950587
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس). فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1397؛ 22(4): 27-54. magiran.com/p1950587
Issa Masoumi, Nazanin Tabrizi, Mehdi Ramezanzadeh, Feasibility of Developing Sport Tourism in Ardabil (Case Study: Alvares Ski Resort)ki Resort), Journal of Spatial Planning, 2019; 22(4): 27-54. magiran.com/p1950587
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، "امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 22، شماره 4 (1397): 27-54. magiran.com/p1950587
Issa Masoumi, Nazanin Tabrizi, Mehdi Ramezanzadeh, "Feasibility of Developing Sport Tourism in Ardabil (Case Study: Alvares Ski Resort)ki Resort)", Journal of Spatial Planning 22, no.4 (2019): 27-54. magiran.com/p1950587
عیسی معصومی جناقرد، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، (1397). 'امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 22(4)، صص.27-54. magiran.com/p1950587
Issa Masoumi, Nazanin Tabrizi, Mehdi Ramezanzadeh, (2019). 'Feasibility of Developing Sport Tourism in Ardabil (Case Study: Alvares Ski Resort)ki Resort)', Journal of Spatial Planning, 22(4), pp.27-54. magiran.com/p1950587
عیسی معصومی جناقرد؛ نازنین تبریزی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی. "امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در اردبیل (موردمطالعه: پیست اسکی آلوارس)". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 22 ،4 ، 1397، 27-54. magiran.com/p1950587
Issa Masoumi; Nazanin Tabrizi; Mehdi Ramezanzadeh. "Feasibility of Developing Sport Tourism in Ardabil (Case Study: Alvares Ski Resort)ki Resort)", Journal of Spatial Planning, 22, 4, 2019, 27-54. magiran.com/p1950587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال