ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کشوری، آرش شیردل، مسعود طاهری میرقائدی، علیرضا یوسفی، (1397). چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(4)، 349-360. magiran.com/p1950671
Mohammad Keshvari, Arash Shirdel, Masoud Taheri Mirghaedi, Ali Reza Yusefi, (2019). Challenges in the Optimal Management of Human Resources in Hospitals: A Qualitative Study, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7(4), 349-360. magiran.com/p1950671
محمد کشوری، آرش شیردل، مسعود طاهری میرقائدی، علیرضا یوسفی، چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی. فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1397؛ 7(4): 349-360. magiran.com/p1950671
Mohammad Keshvari, Arash Shirdel, Masoud Taheri Mirghaedi, Ali Reza Yusefi, Challenges in the Optimal Management of Human Resources in Hospitals: A Qualitative Study, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2019; 7(4): 349-360. magiran.com/p1950671
محمد کشوری، آرش شیردل، مسعود طاهری میرقائدی، علیرضا یوسفی، "چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت 7، شماره 4 (1397): 349-360. magiran.com/p1950671
Mohammad Keshvari, Arash Shirdel, Masoud Taheri Mirghaedi, Ali Reza Yusefi, "Challenges in the Optimal Management of Human Resources in Hospitals: A Qualitative Study", Journal of Qualitative Research in Health Sciences 7, no.4 (2019): 349-360. magiran.com/p1950671
محمد کشوری، آرش شیردل، مسعود طاهری میرقائدی، علیرضا یوسفی، (1397). 'چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(4)، صص.349-360. magiran.com/p1950671
Mohammad Keshvari, Arash Shirdel, Masoud Taheri Mirghaedi, Ali Reza Yusefi, (2019). 'Challenges in the Optimal Management of Human Resources in Hospitals: A Qualitative Study', Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7(4), pp.349-360. magiran.com/p1950671
محمد کشوری؛ آرش شیردل؛ مسعود طاهری میرقائدی؛ علیرضا یوسفی. "چالش های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی". فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7 ،4 ، 1397، 349-360. magiran.com/p1950671
Mohammad Keshvari; Arash Shirdel; Masoud Taheri Mirghaedi; Ali Reza Yusefi. "Challenges in the Optimal Management of Human Resources in Hospitals: A Qualitative Study", Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7, 4, 2019, 349-360. magiran.com/p1950671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال