ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل جعفری ثالث، (1398). بررسی میزان آنتی بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستانهای شهر تبریز، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 13(4)، 11-16. magiran.com/p1950730
Abolfazl Jafari, Sales, (2019). Evaluation of serum antibody against Chlamydia pneumonia infection in patients with Chronic obstructive pulmonary disease in Tabriz hospitals, Journal of Knowledge & Health, 13(4), 11-16. magiran.com/p1950730
ابوالفضل جعفری ثالث، بررسی میزان آنتی بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستانهای شهر تبریز. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1398؛ 13(4): 11-16. magiran.com/p1950730
Abolfazl Jafari, Sales, Evaluation of serum antibody against Chlamydia pneumonia infection in patients with Chronic obstructive pulmonary disease in Tabriz hospitals, Journal of Knowledge & Health, 2019; 13(4): 11-16. magiran.com/p1950730
ابوالفضل جعفری ثالث، "بررسی میزان آنتی بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستانهای شهر تبریز"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 13، شماره 4 (1398): 11-16. magiran.com/p1950730
Abolfazl Jafari, Sales, "Evaluation of serum antibody against Chlamydia pneumonia infection in patients with Chronic obstructive pulmonary disease in Tabriz hospitals", Journal of Knowledge & Health 13, no.4 (2019): 11-16. magiran.com/p1950730
ابوالفضل جعفری ثالث، (1398). 'بررسی میزان آنتی بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستانهای شهر تبریز'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 13(4)، صص.11-16. magiran.com/p1950730
Abolfazl Jafari, Sales, (2019). 'Evaluation of serum antibody against Chlamydia pneumonia infection in patients with Chronic obstructive pulmonary disease in Tabriz hospitals', Journal of Knowledge & Health, 13(4), pp.11-16. magiran.com/p1950730
ابوالفضل جعفری ثالث. "بررسی میزان آنتی بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیمارستانهای شهر تبریز". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 13 ،4 ، 1398، 11-16. magiran.com/p1950730
Abolfazl Jafari; Sales. "Evaluation of serum antibody against Chlamydia pneumonia infection in patients with Chronic obstructive pulmonary disease in Tabriz hospitals", Journal of Knowledge & Health, 13, 4, 2019, 11-16. magiran.com/p1950730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال