ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یزدان موحدی، (1398). تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت، فصلنامه فناوری آموزش، 13(3)، 529-535. magiran.com/p1950756
Yazdan Movahedi , (2019). The Effect of Optimal Design of the Learning Space on Creativity Promoting, Journal of Technology of Education, 13(3), 529-535. magiran.com/p1950756
یزدان موحدی، تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت. فصلنامه فناوری آموزش، 1398؛ 13(3): 529-535. magiran.com/p1950756
Yazdan Movahedi , The Effect of Optimal Design of the Learning Space on Creativity Promoting, Journal of Technology of Education, 2019; 13(3): 529-535. magiran.com/p1950756
یزدان موحدی، "تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت"، فصلنامه فناوری آموزش 13، شماره 3 (1398): 529-535. magiran.com/p1950756
Yazdan Movahedi , "The Effect of Optimal Design of the Learning Space on Creativity Promoting", Journal of Technology of Education 13, no.3 (2019): 529-535. magiran.com/p1950756
یزدان موحدی، (1398). 'تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت'، فصلنامه فناوری آموزش، 13(3)، صص.529-535. magiran.com/p1950756
Yazdan Movahedi , (2019). 'The Effect of Optimal Design of the Learning Space on Creativity Promoting', Journal of Technology of Education, 13(3), pp.529-535. magiran.com/p1950756
یزدان موحدی. "تاثیر طراحی بهینه فضای آموزشی بر ارتقای خلاقیت". فصلنامه فناوری آموزش، 13 ،3 ، 1398، 529-535. magiran.com/p1950756
Yazdan Movahedi . "The Effect of Optimal Design of the Learning Space on Creativity Promoting", Journal of Technology of Education, 13, 3, 2019, 529-535. magiran.com/p1950756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال