ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوده عباس نیا، علیرضا سنگانی، رضا دنیوی، نسیبه عباس نیا، الهه رضایی فرد، سید محمد موسوی، (1397). مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام مبتلایان به افسردگی و اضطراب با افراد سالم، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(1)، 60-68. magiran.com/p1950788
Sodeh Abbasnia, Alireza Sangani, Reza Donyavi, Nasibeh Abbasniya, Elaheh Rezaeefard, Seyyed Mohammad Moosavi, (2019). Comparison of metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity in depressed, anxious and normal people, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(1), 60-68. magiran.com/p1950788
سوده عباس نیا، علیرضا سنگانی، رضا دنیوی، نسیبه عباس نیا، الهه رضایی فرد، سید محمد موسوی، مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام مبتلایان به افسردگی و اضطراب با افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1397؛ 21(1): 60-68. magiran.com/p1950788
Sodeh Abbasnia, Alireza Sangani, Reza Donyavi, Nasibeh Abbasniya, Elaheh Rezaeefard, Seyyed Mohammad Moosavi, Comparison of metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity in depressed, anxious and normal people, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2019; 21(1): 60-68. magiran.com/p1950788
سوده عباس نیا، علیرضا سنگانی، رضا دنیوی، نسیبه عباس نیا، الهه رضایی فرد، سید محمد موسوی، "مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام مبتلایان به افسردگی و اضطراب با افراد سالم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 21، شماره 1 (1397): 60-68. magiran.com/p1950788
Sodeh Abbasnia, Alireza Sangani, Reza Donyavi, Nasibeh Abbasniya, Elaheh Rezaeefard, Seyyed Mohammad Moosavi, "Comparison of metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity in depressed, anxious and normal people", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 21, no.1 (2019): 60-68. magiran.com/p1950788
سوده عباس نیا، علیرضا سنگانی، رضا دنیوی، نسیبه عباس نیا، الهه رضایی فرد، سید محمد موسوی، (1397). 'مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام مبتلایان به افسردگی و اضطراب با افراد سالم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21(1)، صص.60-68. magiran.com/p1950788
Sodeh Abbasnia, Alireza Sangani, Reza Donyavi, Nasibeh Abbasniya, Elaheh Rezaeefard, Seyyed Mohammad Moosavi, (2019). 'Comparison of metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity in depressed, anxious and normal people', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21(1), pp.60-68. magiran.com/p1950788
سوده عباس نیا؛ علیرضا سنگانی؛ رضا دنیوی؛ نسیبه عباس نیا؛ الهه رضایی فرد؛ سید محمد موسوی. "مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام مبتلایان به افسردگی و اضطراب با افراد سالم". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 21 ،1 ، 1397، 60-68. magiran.com/p1950788
Sodeh Abbasnia; Alireza Sangani; Reza Donyavi; Nasibeh Abbasniya; Elaheh Rezaeefard; Seyyed Mohammad Moosavi. "Comparison of metacognitive beliefs and tolerance of ambiguity in depressed, anxious and normal people", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 21, 1, 2019, 60-68. magiran.com/p1950788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال