ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، (1398). طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی نقاط طلایی قیمت سهام، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، 45-65. magiran.com/p1950906
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, (2019). Designing a Hybrid Intelligent Model for Prediction of Stock Price Golden Points, Journal of Investment Knowledge, 8(29), 45-65. magiran.com/p1950906
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی نقاط طلایی قیمت سهام. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(29): 45-65. magiran.com/p1950906
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, Designing a Hybrid Intelligent Model for Prediction of Stock Price Golden Points, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(29): 45-65. magiran.com/p1950906
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، "طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی نقاط طلایی قیمت سهام"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 29 (1398): 45-65. magiran.com/p1950906
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, "Designing a Hybrid Intelligent Model for Prediction of Stock Price Golden Points", Journal of Investment Knowledge 8, no.29 (2019): 45-65. magiran.com/p1950906
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، (1398). 'طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی نقاط طلایی قیمت سهام'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، صص.45-65. magiran.com/p1950906
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, (2019). 'Designing a Hybrid Intelligent Model for Prediction of Stock Price Golden Points', Journal of Investment Knowledge, 8(29), pp.45-65. magiran.com/p1950906
محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی. "طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش بینی نقاط طلایی قیمت سهام". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،29 ، 1398، 45-65. magiran.com/p1950906
Mohammad Moshari; Hosein Didehkhani ; Kaveh Khalili Dameghani; Ebrahim Abbasi. "Designing a Hybrid Intelligent Model for Prediction of Stock Price Golden Points", Journal of Investment Knowledge, 8, 29, 2019, 45-65. magiran.com/p1950906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال