ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مرادپور، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی، عزت اله عباسیان، (1398). چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، 189-205. magiran.com/p1950914
Saeed Moradpour , Reza Tehrani, Seyed Mojtaba Mirlohi, Ezatolah Abbasian, (2019). Economic Cycle and Symmetric Volatility of Financial Market Returns: Study of Emerging Economies, Journal of Investment Knowledge, 8(29), 189-205. magiran.com/p1950914
سعید مرادپور، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی، عزت اله عباسیان، چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(29): 189-205. magiran.com/p1950914
Saeed Moradpour , Reza Tehrani, Seyed Mojtaba Mirlohi, Ezatolah Abbasian, Economic Cycle and Symmetric Volatility of Financial Market Returns: Study of Emerging Economies, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(29): 189-205. magiran.com/p1950914
سعید مرادپور، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی، عزت اله عباسیان، "چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 29 (1398): 189-205. magiran.com/p1950914
Saeed Moradpour , Reza Tehrani, Seyed Mojtaba Mirlohi, Ezatolah Abbasian, "Economic Cycle and Symmetric Volatility of Financial Market Returns: Study of Emerging Economies", Journal of Investment Knowledge 8, no.29 (2019): 189-205. magiran.com/p1950914
سعید مرادپور، رضا تهرانی، سیدمجتبی میرلوحی، عزت اله عباسیان، (1398). 'چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، صص.189-205. magiran.com/p1950914
Saeed Moradpour , Reza Tehrani, Seyed Mojtaba Mirlohi, Ezatolah Abbasian, (2019). 'Economic Cycle and Symmetric Volatility of Financial Market Returns: Study of Emerging Economies', Journal of Investment Knowledge, 8(29), pp.189-205. magiran.com/p1950914
سعید مرادپور؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ عزت اله عباسیان. "چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،29 ، 1398، 189-205. magiran.com/p1950914
Saeed Moradpour ; Reza Tehrani; Seyed Mojtaba Mirlohi; Ezatolah Abbasian. "Economic Cycle and Symmetric Volatility of Financial Market Returns: Study of Emerging Economies", Journal of Investment Knowledge, 8, 29, 2019, 189-205. magiran.com/p1950914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال