ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، یحیی حساس یگانه، محمد رجایی باغ سیایی، فرشید علاسوند، (1398). نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، 207-224. magiran.com/p1950915
Mohamad Hasan Ebrahimi Sarveolia , Yahya Hasas Yeganeh, Mohammad Rajaei Bagh Siaei, Farshid Alasvand, (2019). Regional Role of Tax Return Transcript Establishment in Intention-to-pay Taxes: (Study Case: Taxpayers of Iranian National Tax Admission Organization-Tehran), Journal of Investment Knowledge, 8(29), 207-224. magiran.com/p1950915
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، یحیی حساس یگانه، محمد رجایی باغ سیایی، فرشید علاسوند، نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(29): 207-224. magiran.com/p1950915
Mohamad Hasan Ebrahimi Sarveolia , Yahya Hasas Yeganeh, Mohammad Rajaei Bagh Siaei, Farshid Alasvand, Regional Role of Tax Return Transcript Establishment in Intention-to-pay Taxes: (Study Case: Taxpayers of Iranian National Tax Admission Organization-Tehran), Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(29): 207-224. magiran.com/p1950915
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، یحیی حساس یگانه، محمد رجایی باغ سیایی، فرشید علاسوند، "نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 29 (1398): 207-224. magiran.com/p1950915
Mohamad Hasan Ebrahimi Sarveolia , Yahya Hasas Yeganeh, Mohammad Rajaei Bagh Siaei, Farshid Alasvand, "Regional Role of Tax Return Transcript Establishment in Intention-to-pay Taxes: (Study Case: Taxpayers of Iranian National Tax Admission Organization-Tehran)", Journal of Investment Knowledge 8, no.29 (2019): 207-224. magiran.com/p1950915
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، یحیی حساس یگانه، محمد رجایی باغ سیایی، فرشید علاسوند، (1398). 'نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، صص.207-224. magiran.com/p1950915
Mohamad Hasan Ebrahimi Sarveolia , Yahya Hasas Yeganeh, Mohammad Rajaei Bagh Siaei, Farshid Alasvand, (2019). 'Regional Role of Tax Return Transcript Establishment in Intention-to-pay Taxes: (Study Case: Taxpayers of Iranian National Tax Admission Organization-Tehran)', Journal of Investment Knowledge, 8(29), pp.207-224. magiran.com/p1950915
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ یحیی حساس یگانه؛ محمد رجایی باغ سیایی؛ فرشید علاسوند. "نقش منطقه ای استقرار اظهارنامه های مالیاتی در تمایل به پرداخت مالیات (مورد مطالعه: مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،29 ، 1398، 207-224. magiran.com/p1950915
Mohamad Hasan Ebrahimi Sarveolia ; Yahya Hasas Yeganeh; Mohammad Rajaei Bagh Siaei; Farshid Alasvand. "Regional Role of Tax Return Transcript Establishment in Intention-to-pay Taxes: (Study Case: Taxpayers of Iranian National Tax Admission Organization-Tehran)", Journal of Investment Knowledge, 8, 29, 2019, 207-224. magiran.com/p1950915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال