ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال بحری ثالث، محمدرضا عبرتی، (1398). اثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، 275-296. magiran.com/p1950919
Jamal Bahri Sales , Mohammadreza Ebrati, (2019). The Impact of Political Connections on Stock Price Crash Risk with an Emphasize on Product Market Competition in Tehran Stock Exchange listed companies, Journal of Investment Knowledge, 8(29), 275-296. magiran.com/p1950919
جمال بحری ثالث، محمدرضا عبرتی، اثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(29): 275-296. magiran.com/p1950919
Jamal Bahri Sales , Mohammadreza Ebrati, The Impact of Political Connections on Stock Price Crash Risk with an Emphasize on Product Market Competition in Tehran Stock Exchange listed companies, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(29): 275-296. magiran.com/p1950919
جمال بحری ثالث، محمدرضا عبرتی، "اثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 29 (1398): 275-296. magiran.com/p1950919
Jamal Bahri Sales , Mohammadreza Ebrati, "The Impact of Political Connections on Stock Price Crash Risk with an Emphasize on Product Market Competition in Tehran Stock Exchange listed companies", Journal of Investment Knowledge 8, no.29 (2019): 275-296. magiran.com/p1950919
جمال بحری ثالث، محمدرضا عبرتی، (1398). 'اثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، صص.275-296. magiran.com/p1950919
Jamal Bahri Sales , Mohammadreza Ebrati, (2019). 'The Impact of Political Connections on Stock Price Crash Risk with an Emphasize on Product Market Competition in Tehran Stock Exchange listed companies', Journal of Investment Knowledge, 8(29), pp.275-296. magiran.com/p1950919
جمال بحری ثالث؛ محمدرضا عبرتی. "اثر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،29 ، 1398، 275-296. magiran.com/p1950919
Jamal Bahri Sales ; Mohammadreza Ebrati. "The Impact of Political Connections on Stock Price Crash Risk with an Emphasize on Product Market Competition in Tehran Stock Exchange listed companies", Journal of Investment Knowledge, 8, 29, 2019, 275-296. magiran.com/p1950919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال