ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاشم کارگر، محسن قدمی، (1398). طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، 333-353. magiran.com/p1950922
Hashem Kargar, Mohsen Ghadami , (2019). Designing an Econometric Innovation Model Based on the Main Dimensions of Strategy in Iranian Governmental Organizations(Case Study: the state organization for registration of deeds and properties), Journal of Investment Knowledge, 8(29), 333-353. magiran.com/p1950922
هاشم کارگر، محسن قدمی، طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(29): 333-353. magiran.com/p1950922
Hashem Kargar, Mohsen Ghadami , Designing an Econometric Innovation Model Based on the Main Dimensions of Strategy in Iranian Governmental Organizations(Case Study: the state organization for registration of deeds and properties), Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(29): 333-353. magiran.com/p1950922
هاشم کارگر، محسن قدمی، "طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 29 (1398): 333-353. magiran.com/p1950922
Hashem Kargar, Mohsen Ghadami , "Designing an Econometric Innovation Model Based on the Main Dimensions of Strategy in Iranian Governmental Organizations(Case Study: the state organization for registration of deeds and properties)", Journal of Investment Knowledge 8, no.29 (2019): 333-353. magiran.com/p1950922
هاشم کارگر، محسن قدمی، (1398). 'طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(29)، صص.333-353. magiran.com/p1950922
Hashem Kargar, Mohsen Ghadami , (2019). 'Designing an Econometric Innovation Model Based on the Main Dimensions of Strategy in Iranian Governmental Organizations(Case Study: the state organization for registration of deeds and properties)', Journal of Investment Knowledge, 8(29), pp.333-353. magiran.com/p1950922
هاشم کارگر؛ محسن قدمی. "طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،29 ، 1398، 333-353. magiran.com/p1950922
Hashem Kargar; Mohsen Ghadami . "Designing an Econometric Innovation Model Based on the Main Dimensions of Strategy in Iranian Governmental Organizations(Case Study: the state organization for registration of deeds and properties)", Journal of Investment Knowledge, 8, 29, 2019, 333-353. magiran.com/p1950922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال