ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق علیخانی، نجمه گنج بخش، امین بهزادمهر، (1398). مطالعه عددی اثر تغییرات گراشهف بر انتقال حرارت ترکیبی جریان آرام در لوله خمیده افقی بهبوددهنده انتقال حرارت وایپرتکس، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(6)، 1429-1437. magiran.com/p1950980
S. Alikhani, N. Ganjbakhsh, A. Behzadmehr, (2019). Numerical Study of the Effect of Grashof Number on the Mixed Convection Heat Transfer of Laminar Flow in Horizontal Curved Enhanced Heat Transfer Vipertex Tube, Modares Mechanical Engineering, 19(6), 1429-1437. magiran.com/p1950980
صادق علیخانی، نجمه گنج بخش، امین بهزادمهر، مطالعه عددی اثر تغییرات گراشهف بر انتقال حرارت ترکیبی جریان آرام در لوله خمیده افقی بهبوددهنده انتقال حرارت وایپرتکس. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1398؛ 19(6): 1429-1437. magiran.com/p1950980
S. Alikhani, N. Ganjbakhsh, A. Behzadmehr, Numerical Study of the Effect of Grashof Number on the Mixed Convection Heat Transfer of Laminar Flow in Horizontal Curved Enhanced Heat Transfer Vipertex Tube, Modares Mechanical Engineering, 2019; 19(6): 1429-1437. magiran.com/p1950980
صادق علیخانی، نجمه گنج بخش، امین بهزادمهر، "مطالعه عددی اثر تغییرات گراشهف بر انتقال حرارت ترکیبی جریان آرام در لوله خمیده افقی بهبوددهنده انتقال حرارت وایپرتکس"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 19، شماره 6 (1398): 1429-1437. magiran.com/p1950980
S. Alikhani, N. Ganjbakhsh, A. Behzadmehr, "Numerical Study of the Effect of Grashof Number on the Mixed Convection Heat Transfer of Laminar Flow in Horizontal Curved Enhanced Heat Transfer Vipertex Tube", Modares Mechanical Engineering 19, no.6 (2019): 1429-1437. magiran.com/p1950980
صادق علیخانی، نجمه گنج بخش، امین بهزادمهر، (1398). 'مطالعه عددی اثر تغییرات گراشهف بر انتقال حرارت ترکیبی جریان آرام در لوله خمیده افقی بهبوددهنده انتقال حرارت وایپرتکس'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19(6)، صص.1429-1437. magiran.com/p1950980
S. Alikhani, N. Ganjbakhsh, A. Behzadmehr, (2019). 'Numerical Study of the Effect of Grashof Number on the Mixed Convection Heat Transfer of Laminar Flow in Horizontal Curved Enhanced Heat Transfer Vipertex Tube', Modares Mechanical Engineering, 19(6), pp.1429-1437. magiran.com/p1950980
صادق علیخانی؛ نجمه گنج بخش؛ امین بهزادمهر. "مطالعه عددی اثر تغییرات گراشهف بر انتقال حرارت ترکیبی جریان آرام در لوله خمیده افقی بهبوددهنده انتقال حرارت وایپرتکس". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 19 ،6 ، 1398، 1429-1437. magiran.com/p1950980
S. Alikhani; N. Ganjbakhsh; A. Behzadmehr. "Numerical Study of the Effect of Grashof Number on the Mixed Convection Heat Transfer of Laminar Flow in Horizontal Curved Enhanced Heat Transfer Vipertex Tube", Modares Mechanical Engineering, 19, 6, 2019, 1429-1437. magiran.com/p1950980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال