ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان الله کلته، رضوان رجب زاده، ایوب صوفی زاده، ابراهیم فدایی، صفورا صابری، عابدین ثقفی پور، (1397). بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 1-8. magiran.com/p1950994
Ehsan Allah Kalteh, Razvan Rajabzadeh, Aiuob Sofizadeh, Ebrahim Fadaei, Safora Sabery, Abedin Saghafipour, (2019). Economic Burden of Cutaneous Leishmaniasis in Golestan Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 1-8. magiran.com/p1950994
احسان الله کلته، رضوان رجب زاده، ایوب صوفی زاده، ابراهیم فدایی، صفورا صابری، عابدین ثقفی پور، بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 1-8. magiran.com/p1950994
Ehsan Allah Kalteh, Razvan Rajabzadeh, Aiuob Sofizadeh, Ebrahim Fadaei, Safora Sabery, Abedin Saghafipour, Economic Burden of Cutaneous Leishmaniasis in Golestan Province, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 1-8. magiran.com/p1950994
احسان الله کلته، رضوان رجب زاده، ایوب صوفی زاده، ابراهیم فدایی، صفورا صابری، عابدین ثقفی پور، "بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 1-8. magiran.com/p1950994
Ehsan Allah Kalteh, Razvan Rajabzadeh, Aiuob Sofizadeh, Ebrahim Fadaei, Safora Sabery, Abedin Saghafipour, "Economic Burden of Cutaneous Leishmaniasis in Golestan Province", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 1-8. magiran.com/p1950994
احسان الله کلته، رضوان رجب زاده، ایوب صوفی زاده، ابراهیم فدایی، صفورا صابری، عابدین ثقفی پور، (1397). 'بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.1-8. magiran.com/p1950994
Ehsan Allah Kalteh, Razvan Rajabzadeh, Aiuob Sofizadeh, Ebrahim Fadaei, Safora Sabery, Abedin Saghafipour, (2019). 'Economic Burden of Cutaneous Leishmaniasis in Golestan Province', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.1-8. magiran.com/p1950994
احسان الله کلته؛ رضوان رجب زاده؛ ایوب صوفی زاده؛ ابراهیم فدایی؛ صفورا صابری؛ عابدین ثقفی پور. "بار اقتصادی لیشمانیوز جلدی در استان گلستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 1-8. magiran.com/p1950994
Ehsan Allah Kalteh; Razvan Rajabzadeh; Aiuob Sofizadeh; Ebrahim Fadaei; Safora Sabery; Abedin Saghafipour. "Economic Burden of Cutaneous Leishmaniasis in Golestan Province", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 1-8. magiran.com/p1950994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال