ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر دالوند، بابک خدادادی، سید حسن نیک سیما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان، (1397). بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 9-15. magiran.com/p1950995
Sahar Dalvand, Babak Khodadadi, Seyed Hassan Niksima, Reza Ghanei, Gheshlagh, Razieh Shirzadegan, (2019). The Relationship between Moral Sensitivity in Decision and its Dimensions with Demographic Characteristics of Nurses in Shahid Madani Hospital of Khorramabad in 2017, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 9-15. magiran.com/p1950995
سحر دالوند، بابک خدادادی، سید حسن نیک سیما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان، بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 9-15. magiran.com/p1950995
Sahar Dalvand, Babak Khodadadi, Seyed Hassan Niksima, Reza Ghanei, Gheshlagh, Razieh Shirzadegan, The Relationship between Moral Sensitivity in Decision and its Dimensions with Demographic Characteristics of Nurses in Shahid Madani Hospital of Khorramabad in 2017, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 9-15. magiran.com/p1950995
سحر دالوند، بابک خدادادی، سید حسن نیک سیما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان، "بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 9-15. magiran.com/p1950995
Sahar Dalvand, Babak Khodadadi, Seyed Hassan Niksima, Reza Ghanei, Gheshlagh, Razieh Shirzadegan, "The Relationship between Moral Sensitivity in Decision and its Dimensions with Demographic Characteristics of Nurses in Shahid Madani Hospital of Khorramabad in 2017", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 9-15. magiran.com/p1950995
سحر دالوند، بابک خدادادی، سید حسن نیک سیما، رضا قانعی قشلاق، راضیه شیرزادگان، (1397). 'بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.9-15. magiran.com/p1950995
Sahar Dalvand, Babak Khodadadi, Seyed Hassan Niksima, Reza Ghanei, Gheshlagh, Razieh Shirzadegan, (2019). 'The Relationship between Moral Sensitivity in Decision and its Dimensions with Demographic Characteristics of Nurses in Shahid Madani Hospital of Khorramabad in 2017', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.9-15. magiran.com/p1950995
سحر دالوند؛ بابک خدادادی؛ سید حسن نیک سیما؛ رضا قانعی قشلاق؛ راضیه شیرزادگان. "بررسی رابطه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و ابعاد آن با ویژگی های دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 9-15. magiran.com/p1950995
Sahar Dalvand; Babak Khodadadi; Seyed Hassan Niksima; Reza Ghanei; Gheshlagh; Razieh Shirzadegan. "The Relationship between Moral Sensitivity in Decision and its Dimensions with Demographic Characteristics of Nurses in Shahid Madani Hospital of Khorramabad in 2017", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 9-15. magiran.com/p1950995
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال