ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه اسحاقی، پروین سپهر، (1397). بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 16-22. magiran.com/p1950996
Mahboobeh Esˊhaghi, Parvin Sepehr, (2019). Investigation of the Relationship between Safety Culture and Unsafe Behavior among the Workers of the Profiling Industry Ekbatan, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 16-22. magiran.com/p1950996
محبوبه اسحاقی، پروین سپهر، بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 16-22. magiran.com/p1950996
Mahboobeh Esˊhaghi, Parvin Sepehr, Investigation of the Relationship between Safety Culture and Unsafe Behavior among the Workers of the Profiling Industry Ekbatan, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 16-22. magiran.com/p1950996
محبوبه اسحاقی، پروین سپهر، "بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 16-22. magiran.com/p1950996
Mahboobeh Esˊhaghi, Parvin Sepehr, "Investigation of the Relationship between Safety Culture and Unsafe Behavior among the Workers of the Profiling Industry Ekbatan", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 16-22. magiran.com/p1950996
محبوبه اسحاقی، پروین سپهر، (1397). 'بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.16-22. magiran.com/p1950996
Mahboobeh Esˊhaghi, Parvin Sepehr, (2019). 'Investigation of the Relationship between Safety Culture and Unsafe Behavior among the Workers of the Profiling Industry Ekbatan', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.16-22. magiran.com/p1950996
محبوبه اسحاقی؛ پروین سپهر. "بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و نرخ رفتارهای نا ایمن در بین کارگران صنعت پروفیل سازی اکباتان". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 16-22. magiran.com/p1950996
Mahboobeh Esˊhaghi; Parvin Sepehr. "Investigation of the Relationship between Safety Culture and Unsafe Behavior among the Workers of the Profiling Industry Ekbatan", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 16-22. magiran.com/p1950996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال