ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خرمی، سید حمیدآتش پور، مژگان عارفی، (1397). بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 28-39. magiran.com/p1950998
Mohammad Khorrami, Seyed Hamid Atashpour, Mozhgan Arefi, (2019). Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral Palsy, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 28-39. magiran.com/p1950998
محمد خرمی، سید حمیدآتش پور، مژگان عارفی، بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 28-39. magiran.com/p1950998
Mohammad Khorrami, Seyed Hamid Atashpour, Mozhgan Arefi, Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral Palsy, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 28-39. magiran.com/p1950998
محمد خرمی، سید حمیدآتش پور، مژگان عارفی، "بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 28-39. magiran.com/p1950998
Mohammad Khorrami, Seyed Hamid Atashpour, Mozhgan Arefi, "Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral Palsy", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 28-39. magiran.com/p1950998
محمد خرمی، سید حمیدآتش پور، مژگان عارفی، (1397). 'بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.28-39. magiran.com/p1950998
Mohammad Khorrami, Seyed Hamid Atashpour, Mozhgan Arefi, (2019). 'Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral Palsy', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.28-39. magiran.com/p1950998
محمد خرمی؛ سید حمیدآتش پور؛ مژگان عارفی. "بررسی تحلیل مسیر کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران کودکان فلج مغزی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 28-39. magiran.com/p1950998
Mohammad Khorrami; Seyed Hamid Atashpour; Mozhgan Arefi. "Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral Palsy", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 28-39. magiran.com/p1950998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال