ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله ریحانی یساولی، سنجر سلاجقه، غلامعباس شکاری، ایوب شیخی، (1397). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 40-44. magiran.com/p1950999
Abdollah Reihany Yasavoli, Sanjar Salajeghe, Gholam Abbas Shekari, Ayoub Sheikhi, (2019). The Relationship between Organizational Culture and Productivity Effects in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 40-44. magiran.com/p1950999
عبدالله ریحانی یساولی، سنجر سلاجقه، غلامعباس شکاری، ایوب شیخی، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 40-44. magiran.com/p1950999
Abdollah Reihany Yasavoli, Sanjar Salajeghe, Gholam Abbas Shekari, Ayoub Sheikhi, The Relationship between Organizational Culture and Productivity Effects in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 40-44. magiran.com/p1950999
عبدالله ریحانی یساولی، سنجر سلاجقه، غلامعباس شکاری، ایوب شیخی، "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 40-44. magiran.com/p1950999
Abdollah Reihany Yasavoli, Sanjar Salajeghe, Gholam Abbas Shekari, Ayoub Sheikhi, "The Relationship between Organizational Culture and Productivity Effects in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 40-44. magiran.com/p1950999
عبدالله ریحانی یساولی، سنجر سلاجقه، غلامعباس شکاری، ایوب شیخی، (1397). 'بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.40-44. magiran.com/p1950999
Abdollah Reihany Yasavoli, Sanjar Salajeghe, Gholam Abbas Shekari, Ayoub Sheikhi, (2019). 'The Relationship between Organizational Culture and Productivity Effects in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.40-44. magiran.com/p1950999
عبدالله ریحانی یساولی؛ سنجر سلاجقه؛ غلامعباس شکاری؛ ایوب شیخی. "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه های بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 40-44. magiran.com/p1950999
Abdollah Reihany Yasavoli; Sanjar Salajeghe; Gholam Abbas Shekari; Ayoub Sheikhi. "The Relationship between Organizational Culture and Productivity Effects in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 40-44. magiran.com/p1950999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال