ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده قضایی زیدانلو، مهسا جعفرزاده، (1397). شناسایی in silico ساختارهای DNA چهار رشته ای در توالی پروموتری ژن تومور ویلمز، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 61-67. magiran.com/p1951002
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Mahsa Jafarzadeh Hesari, (2019). In silico screening of G-Quadruplex Structures in Wilms tumor 1 Gene Promoter, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 61-67. magiran.com/p1951002
سعیده قضایی زیدانلو، مهسا جعفرزاده، شناسایی in silico ساختارهای DNA چهار رشته ای در توالی پروموتری ژن تومور ویلمز. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 61-67. magiran.com/p1951002
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Mahsa Jafarzadeh Hesari, In silico screening of G-Quadruplex Structures in Wilms tumor 1 Gene Promoter, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 61-67. magiran.com/p1951002
سعیده قضایی زیدانلو، مهسا جعفرزاده، "شناسایی in silico ساختارهای DNA چهار رشته ای در توالی پروموتری ژن تومور ویلمز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 61-67. magiran.com/p1951002
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Mahsa Jafarzadeh Hesari, "In silico screening of G-Quadruplex Structures in Wilms tumor 1 Gene Promoter", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 61-67. magiran.com/p1951002
سعیده قضایی زیدانلو، مهسا جعفرزاده، (1397). 'شناسایی in silico ساختارهای DNA چهار رشته ای در توالی پروموتری ژن تومور ویلمز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.61-67. magiran.com/p1951002
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Mahsa Jafarzadeh Hesari, (2019). 'In silico screening of G-Quadruplex Structures in Wilms tumor 1 Gene Promoter', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.61-67. magiran.com/p1951002
سعیده قضایی زیدانلو؛ مهسا جعفرزاده. "شناسایی in silico ساختارهای DNA چهار رشته ای در توالی پروموتری ژن تومور ویلمز". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 61-67. magiran.com/p1951002
Saeedeh Ghazaey Zidanloo; Mahsa Jafarzadeh Hesari. "In silico screening of G-Quadruplex Structures in Wilms tumor 1 Gene Promoter", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 61-67. magiran.com/p1951002
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال