ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیبه سادات شاکری، عبدالغفور یزدانی، سیده معصومه حاتمی، سیداسماعیل حاتمی، (1397). بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد (شمال شرق ایران) در سال 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 77-82. magiran.com/p1951004
Habibe Sadat Shakeri, Abdolghafour Yazdani, Seyedeh Masoomeh Hatami, Seyed Esmaeil Hatami, (2019). Evaluation of Serum Level of Vitamin D in the Patient with Thyroid Dysfunction referring to Imam Reza Hospital in 2016, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 77-82. magiran.com/p1951004
حبیبه سادات شاکری، عبدالغفور یزدانی، سیده معصومه حاتمی، سیداسماعیل حاتمی، بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد (شمال شرق ایران) در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 77-82. magiran.com/p1951004
Habibe Sadat Shakeri, Abdolghafour Yazdani, Seyedeh Masoomeh Hatami, Seyed Esmaeil Hatami, Evaluation of Serum Level of Vitamin D in the Patient with Thyroid Dysfunction referring to Imam Reza Hospital in 2016, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 77-82. magiran.com/p1951004
حبیبه سادات شاکری، عبدالغفور یزدانی، سیده معصومه حاتمی، سیداسماعیل حاتمی، "بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد (شمال شرق ایران) در سال 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 77-82. magiran.com/p1951004
Habibe Sadat Shakeri, Abdolghafour Yazdani, Seyedeh Masoomeh Hatami, Seyed Esmaeil Hatami, "Evaluation of Serum Level of Vitamin D in the Patient with Thyroid Dysfunction referring to Imam Reza Hospital in 2016", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 77-82. magiran.com/p1951004
حبیبه سادات شاکری، عبدالغفور یزدانی، سیده معصومه حاتمی، سیداسماعیل حاتمی، (1397). 'بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد (شمال شرق ایران) در سال 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.77-82. magiran.com/p1951004
Habibe Sadat Shakeri, Abdolghafour Yazdani, Seyedeh Masoomeh Hatami, Seyed Esmaeil Hatami, (2019). 'Evaluation of Serum Level of Vitamin D in the Patient with Thyroid Dysfunction referring to Imam Reza Hospital in 2016', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.77-82. magiran.com/p1951004
حبیبه سادات شاکری؛ عبدالغفور یزدانی؛ سیده معصومه حاتمی؛ سیداسماعیل حاتمی. "بررسی سطح سرمی ویتامین دی در بیماران تیروئیدی مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد (شمال شرق ایران) در سال 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 77-82. magiran.com/p1951004
Habibe Sadat Shakeri; Abdolghafour Yazdani; Seyedeh Masoomeh Hatami; Seyed Esmaeil Hatami. "Evaluation of Serum Level of Vitamin D in the Patient with Thyroid Dysfunction referring to Imam Reza Hospital in 2016", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 77-82. magiran.com/p1951004
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال