ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رحمانیه، امین قاسم بگلو، خلیل علی محمدزاده، (1397). برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC )، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 90-99. magiran.com/p1951006
Zahra Rahmanieh, Amin Ghasem Begloo, Khalil Alimohammadzadeh, (2019). Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activity-based Costing, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 90-99. magiran.com/p1951006
زهرا رحمانیه، امین قاسم بگلو، خلیل علی محمدزاده، برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC ). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 90-99. magiran.com/p1951006
Zahra Rahmanieh, Amin Ghasem Begloo, Khalil Alimohammadzadeh, Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activity-based Costing, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 90-99. magiran.com/p1951006
زهرا رحمانیه، امین قاسم بگلو، خلیل علی محمدزاده، "برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC )"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 90-99. magiran.com/p1951006
Zahra Rahmanieh, Amin Ghasem Begloo, Khalil Alimohammadzadeh, "Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activity-based Costing", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 90-99. magiran.com/p1951006
زهرا رحمانیه، امین قاسم بگلو، خلیل علی محمدزاده، (1397). 'برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC )'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.90-99. magiran.com/p1951006
Zahra Rahmanieh, Amin Ghasem Begloo, Khalil Alimohammadzadeh, (2019). 'Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activity-based Costing', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.90-99. magiran.com/p1951006
زهرا رحمانیه؛ امین قاسم بگلو؛ خلیل علی محمدزاده. "برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC )". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 90-99. magiran.com/p1951006
Zahra Rahmanieh; Amin Ghasem Begloo; Khalil Alimohammadzadeh. "Estimating of Cost Price of Services at Neonatal Intensive Care Unit by Activity-based Costing", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 90-99. magiran.com/p1951006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال