ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ماهی جاغرق، محمدمهدی رشیدی، محمدرضا ذبیحی، جمشید تقسیمی، (1397). طراحی و ارزیابی مدل سرمایه های فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 100-108. magiran.com/p1951007
Ahmad Mahi Jaghargh, Mohammad Mahdi Rashidi, Mohammad Reza Zabihi, Jamshid Taghsimi, (2019). Design and Evaluation of Intellectual Capitals Model in Mashhad Universities of Medical Sciences with Emphasis on the Role of Organizational Creativity, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 100-108. magiran.com/p1951007
احمد ماهی جاغرق، محمدمهدی رشیدی، محمدرضا ذبیحی، جمشید تقسیمی، طراحی و ارزیابی مدل سرمایه های فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 100-108. magiran.com/p1951007
Ahmad Mahi Jaghargh, Mohammad Mahdi Rashidi, Mohammad Reza Zabihi, Jamshid Taghsimi, Design and Evaluation of Intellectual Capitals Model in Mashhad Universities of Medical Sciences with Emphasis on the Role of Organizational Creativity, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 100-108. magiran.com/p1951007
احمد ماهی جاغرق، محمدمهدی رشیدی، محمدرضا ذبیحی، جمشید تقسیمی، "طراحی و ارزیابی مدل سرمایه های فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 100-108. magiran.com/p1951007
Ahmad Mahi Jaghargh, Mohammad Mahdi Rashidi, Mohammad Reza Zabihi, Jamshid Taghsimi, "Design and Evaluation of Intellectual Capitals Model in Mashhad Universities of Medical Sciences with Emphasis on the Role of Organizational Creativity", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 100-108. magiran.com/p1951007
احمد ماهی جاغرق، محمدمهدی رشیدی، محمدرضا ذبیحی، جمشید تقسیمی، (1397). 'طراحی و ارزیابی مدل سرمایه های فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.100-108. magiran.com/p1951007
Ahmad Mahi Jaghargh, Mohammad Mahdi Rashidi, Mohammad Reza Zabihi, Jamshid Taghsimi, (2019). 'Design and Evaluation of Intellectual Capitals Model in Mashhad Universities of Medical Sciences with Emphasis on the Role of Organizational Creativity', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.100-108. magiran.com/p1951007
احمد ماهی جاغرق؛ محمدمهدی رشیدی؛ محمدرضا ذبیحی؛ جمشید تقسیمی. "طراحی و ارزیابی مدل سرمایه های فکری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر نقش خلاقیت سازمانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 100-108. magiran.com/p1951007
Ahmad Mahi Jaghargh; Mohammad Mahdi Rashidi; Mohammad Reza Zabihi; Jamshid Taghsimi. "Design and Evaluation of Intellectual Capitals Model in Mashhad Universities of Medical Sciences with Emphasis on the Role of Organizational Creativity", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 100-108. magiran.com/p1951007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال