ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل بخشی پور، فرزانه میکائیلی، علی عیسی زاده گان، (1397). مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبسته های هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استان های خراسان شمالی و رضوی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، 109-117. magiran.com/p1951008
Abolfazl Bakhshi Pour, Farzaneh Mikaeli, Ali Isazadegan, (2019). Comparison of the Effectiveness of Emotional and Social related on the Reduction of Aggression Symptoms in Delinquent Adolescents Boy in North Khorasan and Razavi Provinces, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), 109-117. magiran.com/p1951008
ابوالفضل بخشی پور، فرزانه میکائیلی، علی عیسی زاده گان، مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبسته های هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استان های خراسان شمالی و رضوی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1397؛ 10(4): 109-117. magiran.com/p1951008
Abolfazl Bakhshi Pour, Farzaneh Mikaeli, Ali Isazadegan, Comparison of the Effectiveness of Emotional and Social related on the Reduction of Aggression Symptoms in Delinquent Adolescents Boy in North Khorasan and Razavi Provinces, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2019; 10(4): 109-117. magiran.com/p1951008
ابوالفضل بخشی پور، فرزانه میکائیلی، علی عیسی زاده گان، "مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبسته های هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استان های خراسان شمالی و رضوی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 10، شماره 4 (1397): 109-117. magiran.com/p1951008
Abolfazl Bakhshi Pour, Farzaneh Mikaeli, Ali Isazadegan, "Comparison of the Effectiveness of Emotional and Social related on the Reduction of Aggression Symptoms in Delinquent Adolescents Boy in North Khorasan and Razavi Provinces", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 10, no.4 (2019): 109-117. magiran.com/p1951008
ابوالفضل بخشی پور، فرزانه میکائیلی، علی عیسی زاده گان، (1397). 'مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبسته های هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استان های خراسان شمالی و رضوی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10(4)، صص.109-117. magiran.com/p1951008
Abolfazl Bakhshi Pour, Farzaneh Mikaeli, Ali Isazadegan, (2019). 'Comparison of the Effectiveness of Emotional and Social related on the Reduction of Aggression Symptoms in Delinquent Adolescents Boy in North Khorasan and Razavi Provinces', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10(4), pp.109-117. magiran.com/p1951008
ابوالفضل بخشی پور؛ فرزانه میکائیلی؛ علی عیسی زاده گان. "مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر همبسته های هیجانی و اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری در نوجوانان بزهکار پسر استان های خراسان شمالی و رضوی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 10 ،4 ، 1397، 109-117. magiran.com/p1951008
Abolfazl Bakhshi Pour; Farzaneh Mikaeli; Ali Isazadegan. "Comparison of the Effectiveness of Emotional and Social related on the Reduction of Aggression Symptoms in Delinquent Adolescents Boy in North Khorasan and Razavi Provinces", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 10, 4, 2019, 109-117. magiran.com/p1951008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال