ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا صفاییان لایین ، امیر سالاری ، داور شاهسونی ، حسن باغشنی، (1398). تاثیر جیره مکمل شده با پودر تفاله لیمو بر پارامترهای رشد و بیومارکرهای اکسیداسیون لیپید و پروتئین در برخی بافت های ماهی کپور معمولی، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 10(2)، 55-63. magiran.com/p1951056
Sara Safaeian Laein, Amir Salari, Hasan Baghshani, Davar Shahsavani, (2019). Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 10(2), 55-63. magiran.com/p1951056
سارا صفاییان لایین ، امیر سالاری ، داور شاهسونی ، حسن باغشنی، تاثیر جیره مکمل شده با پودر تفاله لیمو بر پارامترهای رشد و بیومارکرهای اکسیداسیون لیپید و پروتئین در برخی بافت های ماهی کپور معمولی. فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 1398؛ 10(2): 55-63. magiran.com/p1951056
Sara Safaeian Laein, Amir Salari, Hasan Baghshani, Davar Shahsavani, Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio), Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 2019; 10(2): 55-63. magiran.com/p1951056
سارا صفاییان لایین ، امیر سالاری ، داور شاهسونی ، حسن باغشنی، "تاثیر جیره مکمل شده با پودر تفاله لیمو بر پارامترهای رشد و بیومارکرهای اکسیداسیون لیپید و پروتئین در برخی بافت های ماهی کپور معمولی"، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران 10، شماره 2 (1398): 55-63. magiran.com/p1951056
Sara Safaeian Laein, Amir Salari, Hasan Baghshani, Davar Shahsavani, "Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio)", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 10, no.2 (2019): 55-63. magiran.com/p1951056
سارا صفاییان لایین ، امیر سالاری ، داور شاهسونی ، حسن باغشنی، (1398). 'تاثیر جیره مکمل شده با پودر تفاله لیمو بر پارامترهای رشد و بیومارکرهای اکسیداسیون لیپید و پروتئین در برخی بافت های ماهی کپور معمولی'، فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 10(2)، صص.55-63. magiran.com/p1951056
Sara Safaeian Laein, Amir Salari, Hasan Baghshani, Davar Shahsavani, (2019). 'Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio)', Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 10(2), pp.55-63. magiran.com/p1951056
سارا صفاییان لایین ؛ امیر سالاری ؛ داور شاهسونی ؛ حسن باغشنی. "تاثیر جیره مکمل شده با پودر تفاله لیمو بر پارامترهای رشد و بیومارکرهای اکسیداسیون لیپید و پروتئین در برخی بافت های ماهی کپور معمولی". فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران، 10 ،2 ، 1398، 55-63. magiran.com/p1951056
Sara Safaeian Laein; Amir Salari; Hasan Baghshani; Davar Shahsavani. "Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio)", Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 10, 2, 2019, 55-63. magiran.com/p1951056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال