ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران زند، (1398). ارزیابی اثر بخشی عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری در ترسیب کربن، مطالعه موردی: حوضه های ریمله، رومشکان و کوهدشت، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(1)، 166-179. magiran.com/p1951226
Mehran Zand , (2019). Evaluation of the Effectiveness of Reclamation Operations and Watershed Management in order to Carbon Sequestration ,Case Study: Three Basin, Rimele, Flood Spreading Romeshkan and Abkandari Kohdasht., Journal of Watershed Engineering and Management, 11(1), 166-179. magiran.com/p1951226
مهران زند، ارزیابی اثر بخشی عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری در ترسیب کربن، مطالعه موردی: حوضه های ریمله، رومشکان و کوهدشت. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 11(1): 166-179. magiran.com/p1951226
Mehran Zand , Evaluation of the Effectiveness of Reclamation Operations and Watershed Management in order to Carbon Sequestration ,Case Study: Three Basin, Rimele, Flood Spreading Romeshkan and Abkandari Kohdasht., Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 11(1): 166-179. magiran.com/p1951226
مهران زند، "ارزیابی اثر بخشی عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری در ترسیب کربن، مطالعه موردی: حوضه های ریمله، رومشکان و کوهدشت"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 11، شماره 1 (1398): 166-179. magiran.com/p1951226
Mehran Zand , "Evaluation of the Effectiveness of Reclamation Operations and Watershed Management in order to Carbon Sequestration ,Case Study: Three Basin, Rimele, Flood Spreading Romeshkan and Abkandari Kohdasht.", Journal of Watershed Engineering and Management 11, no.1 (2019): 166-179. magiran.com/p1951226
مهران زند، (1398). 'ارزیابی اثر بخشی عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری در ترسیب کربن، مطالعه موردی: حوضه های ریمله، رومشکان و کوهدشت'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(1)، صص.166-179. magiran.com/p1951226
Mehran Zand , (2019). 'Evaluation of the Effectiveness of Reclamation Operations and Watershed Management in order to Carbon Sequestration ,Case Study: Three Basin, Rimele, Flood Spreading Romeshkan and Abkandari Kohdasht.', Journal of Watershed Engineering and Management, 11(1), pp.166-179. magiran.com/p1951226
مهران زند. "ارزیابی اثر بخشی عملیات مدیریتی و احیایی آبخیزداری در ترسیب کربن، مطالعه موردی: حوضه های ریمله، رومشکان و کوهدشت". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11 ،1 ، 1398، 166-179. magiran.com/p1951226
Mehran Zand . "Evaluation of the Effectiveness of Reclamation Operations and Watershed Management in order to Carbon Sequestration ,Case Study: Three Basin, Rimele, Flood Spreading Romeshkan and Abkandari Kohdasht.", Journal of Watershed Engineering and Management, 11, 1, 2019, 166-179. magiran.com/p1951226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال