ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیبه محمدی ینقاق، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، (1397). بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(4)، 485-495. magiran.com/p1951239
Nasibeh Mohammadi, Sahab Hedjazi , Ali Abdulkhani, Yahya Hamzeh, (2019). Investigation on the Influence of Alkaline Pre-Extraction of Barley Straw on Soda and Monoethanolamine Pulps Properties, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(4), 485-495. magiran.com/p1951239
نسیبه محمدی ینقاق، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(4): 485-495. magiran.com/p1951239
Nasibeh Mohammadi, Sahab Hedjazi , Ali Abdulkhani, Yahya Hamzeh, Investigation on the Influence of Alkaline Pre-Extraction of Barley Straw on Soda and Monoethanolamine Pulps Properties, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 9(4): 485-495. magiran.com/p1951239
نسیبه محمدی ینقاق، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، "بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 4 (1397): 485-495. magiran.com/p1951239
Nasibeh Mohammadi, Sahab Hedjazi , Ali Abdulkhani, Yahya Hamzeh, "Investigation on the Influence of Alkaline Pre-Extraction of Barley Straw on Soda and Monoethanolamine Pulps Properties", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.4 (2019): 485-495. magiran.com/p1951239
نسیبه محمدی ینقاق، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، یحیی همزه، (1397). 'بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(4)، صص.485-495. magiran.com/p1951239
Nasibeh Mohammadi, Sahab Hedjazi , Ali Abdulkhani, Yahya Hamzeh, (2019). 'Investigation on the Influence of Alkaline Pre-Extraction of Barley Straw on Soda and Monoethanolamine Pulps Properties', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(4), pp.485-495. magiran.com/p1951239
نسیبه محمدی ینقاق؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه. "بررسی تاثیر پیش استخراج قلیایی کاه جو بر ویژگی های خمیرکاغذ های سودا و مونواتانول آمین". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،4 ، 1397، 485-495. magiran.com/p1951239
Nasibeh Mohammadi; Sahab Hedjazi ; Ali Abdulkhani; Yahya Hamzeh. "Investigation on the Influence of Alkaline Pre-Extraction of Barley Straw on Soda and Monoethanolamine Pulps Properties", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 4, 2019, 485-495. magiran.com/p1951239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال