ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل الله زمانی، محمدرضا کاوسی، ابوالقاسم خزاعیان، جهانگیر محمدی، (1397). تاثیر مدت زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(4)، 511-524. magiran.com/p1951241
Khalilollah Zamani , Mohamadreza Kavosi, Abolghasem Khazaian, Jehangir Mohamedi, (2019). The Effect of Storage Time of Hornbeam Billet Wood on its Physical and Mechanical Properties in the Forest (Case Study of Gorgan Shastkalateh Forest), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(4), 511-524. magiran.com/p1951241
خلیل الله زمانی، محمدرضا کاوسی، ابوالقاسم خزاعیان، جهانگیر محمدی، تاثیر مدت زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان). مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(4): 511-524. magiran.com/p1951241
Khalilollah Zamani , Mohamadreza Kavosi, Abolghasem Khazaian, Jehangir Mohamedi, The Effect of Storage Time of Hornbeam Billet Wood on its Physical and Mechanical Properties in the Forest (Case Study of Gorgan Shastkalateh Forest), Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 9(4): 511-524. magiran.com/p1951241
خلیل الله زمانی، محمدرضا کاوسی، ابوالقاسم خزاعیان، جهانگیر محمدی، "تاثیر مدت زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 4 (1397): 511-524. magiran.com/p1951241
Khalilollah Zamani , Mohamadreza Kavosi, Abolghasem Khazaian, Jehangir Mohamedi, "The Effect of Storage Time of Hornbeam Billet Wood on its Physical and Mechanical Properties in the Forest (Case Study of Gorgan Shastkalateh Forest)", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.4 (2019): 511-524. magiran.com/p1951241
خلیل الله زمانی، محمدرضا کاوسی، ابوالقاسم خزاعیان، جهانگیر محمدی، (1397). 'تاثیر مدت زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(4)، صص.511-524. magiran.com/p1951241
Khalilollah Zamani , Mohamadreza Kavosi, Abolghasem Khazaian, Jehangir Mohamedi, (2019). 'The Effect of Storage Time of Hornbeam Billet Wood on its Physical and Mechanical Properties in the Forest (Case Study of Gorgan Shastkalateh Forest)', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(4), pp.511-524. magiran.com/p1951241
خلیل الله زمانی؛ محمدرضا کاوسی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ جهانگیر محمدی. "تاثیر مدت زمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،4 ، 1397، 511-524. magiran.com/p1951241
Khalilollah Zamani ; Mohamadreza Kavosi; Abolghasem Khazaian; Jehangir Mohamedi. "The Effect of Storage Time of Hornbeam Billet Wood on its Physical and Mechanical Properties in the Forest (Case Study of Gorgan Shastkalateh Forest)", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 4, 2019, 511-524. magiran.com/p1951241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال