ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا عرب عامری، محمدحسین رامشت، خلیل رضایی، مسعود سهرابی، (1398). ارزیابی کمی خطر بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود-بسطام، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(2)، 508-522. magiran.com/p1951350
Alireza Arabameri , Mohammad Hossein Ramshet, Khalil Rezaei, Masoud Sohrabi, (2019). Quantitative assessment of desertification risk using modified MEDALUS model, case study: Shahroud-Bastam Basin, Journal of Watershed Engineering and Management, 11(2), 508-522. magiran.com/p1951350
علیرضا عرب عامری، محمدحسین رامشت، خلیل رضایی، مسعود سهرابی، ارزیابی کمی خطر بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود-بسطام. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 11(2): 508-522. magiran.com/p1951350
Alireza Arabameri , Mohammad Hossein Ramshet, Khalil Rezaei, Masoud Sohrabi, Quantitative assessment of desertification risk using modified MEDALUS model, case study: Shahroud-Bastam Basin, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 11(2): 508-522. magiran.com/p1951350
علیرضا عرب عامری، محمدحسین رامشت، خلیل رضایی، مسعود سهرابی، "ارزیابی کمی خطر بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود-بسطام"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 11، شماره 2 (1398): 508-522. magiran.com/p1951350
Alireza Arabameri , Mohammad Hossein Ramshet, Khalil Rezaei, Masoud Sohrabi, "Quantitative assessment of desertification risk using modified MEDALUS model, case study: Shahroud-Bastam Basin", Journal of Watershed Engineering and Management 11, no.2 (2019): 508-522. magiran.com/p1951350
علیرضا عرب عامری، محمدحسین رامشت، خلیل رضایی، مسعود سهرابی، (1398). 'ارزیابی کمی خطر بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود-بسطام'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(2)، صص.508-522. magiran.com/p1951350
Alireza Arabameri , Mohammad Hossein Ramshet, Khalil Rezaei, Masoud Sohrabi, (2019). 'Quantitative assessment of desertification risk using modified MEDALUS model, case study: Shahroud-Bastam Basin', Journal of Watershed Engineering and Management, 11(2), pp.508-522. magiran.com/p1951350
علیرضا عرب عامری؛ محمدحسین رامشت؛ خلیل رضایی؛ مسعود سهرابی. "ارزیابی کمی خطر بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود-بسطام". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11 ،2 ، 1398، 508-522. magiran.com/p1951350
Alireza Arabameri ; Mohammad Hossein Ramshet; Khalil Rezaei; Masoud Sohrabi. "Quantitative assessment of desertification risk using modified MEDALUS model, case study: Shahroud-Bastam Basin", Journal of Watershed Engineering and Management, 11, 2, 2019, 508-522. magiran.com/p1951350
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال